نویسنده = زهره سلطانی زرندی
تحلیل هم‌واژگانی مقالات فارسی حوزه کشاورزی کرمان در نمایه استنادی علوم ایران با رویکرد ترسیم نقشه علمی

دوره 2، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 74-96

زهره سلطانی زرندی؛ محمد باقر نگهبان؛ فاطمه مکی زاده