نویسنده = محمد امین عرفان منش
تعداد مقالات: 1
1. بررسی صحت استنادی پایان‌نامه‌های دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 97-115

مهدی رحمانی؛ امیر رضا اصنافی؛ محمد امین عرفان منش