1. ارزیابی و انتخاب نرم افزار مدیریت خدمات فاوا با رویکرد مدل ریاضی چند هدفه فازی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-24

سعید روحانی؛ پوریا اکبری قطار؛ حنان عموزاد