1. کاربرد تحلیل هم‌رخدادی واژگان در بررسی قلمرو معنایی مشترک میان دو دیدگاه نظری (موردمطالعه: قابلیت‌های پویا و دوسوتوانی)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 197-219

مجتبی تلافی داریانی؛ علی حیدری؛ نسترن حاجی حیدری


2. تحلیل شبکه روابط میان تئوری ها و پژوهش های سیستم های اطلاعاتی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 27-50

نرجس زنگنه نژاد؛ نسترن حاجی حیدری؛ مسعود صالحی