1. بررسی مقایسه ای هویت واقعی و مجازی افراد(مورد مطالعه جوانان شهر یاسوج)

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 21-44

سید علی پرهیز؛ ابوالفضل ذوالفقاری