نویسنده = آمنه خدیور
مدل‌سازی عوامل مؤثر بر مشارکت افراد در برنامه‌های کاربردی موبایل مرتبط با اقتصاد اشتراکی در ایران

دوره 5، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 210-225

افسانه گلشنی؛ آمنه خدیور؛ فاطمه عباسی


ارائه مدلی جهت پیش‌بینی موضوعات مرتبط با هوشمندی کسب‌وکار

دوره 3، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 57-78

فاطمه عباسی؛ بابک سهرابی؛ آمنه خدیور؛ امیر مانیان