نویسنده = علی رجب زاده قطری
تأثیر مقبولیت سیستم هوشمندی کسب‌وکار بر عملکرد مالی سازمان

دوره 7، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 179-200

حامد هاشمی؛ محمود البرزی؛ علی رجب زاده قطری


ارائه مدل بلوغ قابلیت تحول دیجیتال با استفاده از روش فراترکیب: موردمطالعه شرکت های دارویی

دوره 5، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 48-69

الهام اسدامرجی؛ ایوب محمدیان؛ علی رجب زاده قطرمی؛ مریم شعار