1. شناسایی و دسته‌بندی کاربردهای تحلیل داده‌ فناوری اینترنت اشیاء در توسعۀ کشاورزی هوشمند با استفاده از روش فراترکیب

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-23

ایوب محمدیان؛ جلیل حیدری دهوئی؛ علیرضا قربانی


2. ارائه مدل بلوغ قابلیت تحول دیجیتال با استفاده از روش فراترکیب: موردمطالعه شرکت های دارویی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 48-69

الهام اسدامرجی؛ ایوب محمدیان؛ علی رجب زاده قطرمی؛ مریم شعار


3. ارائه مدل تبیین تأثیرات اقتصادی اجرای طرح ملی جویشگر بومی در کشور ایران با در نظر گرفتن نقش مداخله‌گر دولت و متغیر میانجی عملکرد کسب‌وکارهای نوپا

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 61-80

ایوب محمدیان؛ مریم خداداد برمی؛ محمد جلالی؛ علیرضا یاری


4. ارائه مدل بلوغ قابلیت نوآوری مبتنی بر دانش مشتری بر اساس روش فراترکیب

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 89-109

زهرا پورسعید بناب؛ محمد موسی خانی؛ ابوذر عرب سرخی؛ ایوب محمدیان