کلیدواژه‌ها = نقشه علمی
شناسایی حوزه‌های بین‌رشته‌ای دانشگاه شهید باهنر کرمان از طریق سنجش نقشه‌های موضوعی

دوره 5، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 1-14

محمدباقر نگهبان؛ هدی رمضانی فر؛ اورانوس تاج الدینی


تحلیل هم‌واژگانی مقالات فارسی حوزه کشاورزی کرمان در نمایه استنادی علوم ایران با رویکرد ترسیم نقشه علمی

دوره 2، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 74-96

زهره سلطانی زرندی؛ محمد باقر نگهبان؛ فاطمه مکی زاده