1. طراحی مدل ارزیابی زیرساخت‎های سازمانی در ارائه خدمات الکترونیکی با رویکرد هوش تجاری (نمونه پژوهشی: شرکت‌های خصوصی خدمات الکترونیک استان اصفهان)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 35-62

رسول هیهاوند زواری پور؛ اکبر اعتباریان؛ اکبر نبی‌اللهی؛ امیررضا نقش