کلیدواژه‌ها = ایران
ارزیابی سایه‌نویسی متون دانشگاهی از منظر موازین مالکیت فکری در ایران

دوره 7، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 115-139

صفر بیگ زاده


ارائه چارچوبی برای طراحی کارزارهای بازاریابی ویروسی از طریق شبکه های اجتماعی برای خدمات کسب وکار به مصرف کننده در ایران

دوره 5، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 183-209

مجتبی آقاجان تبار مقری؛ امیر مانیان؛ میراحمد امیرشاهی؛ مهدی شامی زنجانی


ارزیابی کارآیی کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های جامع دولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران با رویکرد تحلیل پوششی داده ها DEA )) و وزن‌های مشترک( CSW)

دوره 3، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 106-137

محمدکریم بیات؛ علی رضا اسفندیای مقدم؛ مقصود امیری


حق مالکیت بر پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی از منظر حقوق مالکیت فکری (مطالعه تطبیقی)

دوره 2، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 144-168

صفر بیگ زاده؛ بهروز رسولی