1. شناسایی و دسته‌بندی شایستگی‌های مدیران ارشد حوزه فناوری اطلاعات در بخش بهداشت و درمان ایران

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-26

سید محمدتقی تقوی فرد؛ محمد جواد جلیلی؛ میرعلی سید نقوی؛ ایمان رئیسی وانانی


2. ارائه رویکردی مبتنی بر یادگیری عمیق برای کشف کلاه‌برداری در سرویس‌های پرداخت مالی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 166-182

امیرحسین صدیقی؛ آرمان ساجدی نژاد


3. تحلیل مقایسه‌ای دو چارچوب مفهومی در اخلاق آموزش الکترونیک

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 104-121

علیرضا ثقه الاسلامی


4. تعیین عناصر ارتباطی در مارک ایران بر اساس روابط مطرح در موجودیت‌های گروه اول الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتاب شناختی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-14

منیره قاسمی؛ سیدجواد قاضی میرسعید