1. تعیین عناصر ارتباطی در مارک ایران بر اساس روابط مطرح در موجودیت‌های گروه اول الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتاب شناختی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-14

منیره قاسمی؛ سیدجواد قاضی میرسعید


2. شناسایی تأثیر سیاست های کارآفرینی بر راه اندازی و توسعه کسب و کارهای دانش بنیان حوزه فاوا

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-23

علی داوری؛ ترانه فرخ منش


3. ارزیابی تحلیلی و مدیریت اطلاعات فروش محصولات لبنی با استفاده از داده کاوی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-30

بابک سهرابی؛ ایمان رئیسی؛ مهتاب امامی


4. ارائه الگوی هوش کسب‌وکار آموزشی دانشگاه‌ با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری (موردمطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-30

غلامرضا ملک زاده؛ آلاء اکرامی فرد؛ محمود رنجبر


5. حق پدیدآور مقاله علمی – پژوهشی بر آگاهی از سرنوشت اثر (بررسی مرحله داوری، مطالعه تطبیقی)

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-26

صفر بیگ‌زاده؛ بهروز رسولی


6. ارزیابی و انتخاب نرم افزار مدیریت خدمات فاوا با رویکرد مدل ریاضی چند هدفه فازی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-24

سعید روحانی؛ پوریا اکبری قطار؛ حنان عموزاد


7. اجتماع‏یابی صفحات وب در شبکه‏های اینترنتی دارای ویژگی‏ با استفاده از رویکرد برنامه‏ریزی ریاضی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-20

اسماعیل علی نژاد؛ بابک تیمورپور


8. شناسایی حوزه‌های بین‌رشته‌ای دانشگاه شهید باهنر کرمان از طریق سنجش نقشه‌های موضوعی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-14

محمدباقر نگهبان؛ هدی رمضانی فر؛ اورانوس تاج الدینی


9. شناسایی و دسته‌بندی شایستگی‌های مدیران ارشد حوزه فناوری اطلاعات در بخش بهداشت و درمان ایران

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-26

سید محمدتقی تقوی فرد؛ محمد جواد جلیلی؛ میرعلی سید نقوی؛ ایمان رئیسی وانانی


10. نگاشت نقشه راه فناوری اطلاعات: رویکردی برای همراستایی راهبردهای فناوری اطلاعات با راهبردهای کسب‌و‌کار

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 15-37

آزاده محبی؛ امیر حیدری


11. ارائه چارچوب حکمرانی دانش در شبکه‌های اجتماعی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 15-39

محمدرضا قدوسی؛ جعفر محمودی؛ محمد موسی خانی؛ مصطفی جعفری


12. بررسی مقایسه ای هویت واقعی و مجازی افراد(مورد مطالعه جوانان شهر یاسوج)

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 21-44

سید علی پرهیز؛ ابوالفضل ذوالفقاری


13. عوامل تأثیرگذار بر رفتار اطلاع‌یابی کارآفرینان صنعت گیاهان دارویی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 24-49

الهه براری؛ ابوالقاسم عربیون؛ مرتضی اکبری


14. سرنوشت استنادی مقالات سلب اعتبار شده جهان: مطالعه تطبیقی حوزه‌های علوم انسانی، علوم پزشکی، علوم مهندسی و علوم پایه

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 25-40

المیرا جنوی؛ شیما مرادی


15. تحلیل شبکه روابط میان تئوری ها و پژوهش های سیستم های اطلاعاتی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 27-50

نرجس زنگنه نژاد؛ نسترن حاجی حیدری؛ مسعود صالحی


16. بررسی پارامترهای تأثیرگذار در ایجاد عیب چسبندگی ورق‌های فولادی تحت نورد سرد با کشف دانش از داده‌های فرآیندی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 31-54

محمد تقی رضوان؛ مصطفی ابویی اردکان؛ علی زینل همدانی؛ علی اکبر باطنی


17. تحلیل رفتار اطلاع یابی پژوهشگران در موتور جستجوی سامانه ی ملّی اطلاعات پایان نامه ها/ رساله های دانش آموختگان داخل کشور(گنج)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 31-58

سمیه فتاحی؛ علی نعیمی صدیق


18. ارزیابی تطبیقی کارایی ساختار وضوح نظام‌های شناسگر دیجیتالی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 38-59

حمیدرضا خدمتگزار؛ مهدی علیپور حافظی


19. بهبود کیفیت سرویس‌دهی در شبکه موبایل با بکارگیری مدل سیستم استنتاج فازی (FIS) برای نگهداری شبکه

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 41-68

نسیم بابایی؛ سید محمدرضا داودی


20. ارائه الگوی مدیریت پس از بحران در مراکز آرشیوی ایران

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 45-62

صدیقه احمدی فصیح


21. نقش بازی های رایانه ای در رواج عناصر زبانی بیگانه در میان دانش آموزان سوم راهنمایی شهر تهران

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 50-73

مینا یمینی فیروز؛ سید رضا نقیب السادات؛ علی اضغر کیا


22. طراحی و تبیین مدل سیستم اطلاعات مدیریت اسرای ایرانی در اردوگاه‌های عراق و نقش آن در مدیریت منابع انسانی اسرا

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 51-68

سید رضی نبوی چاشمی؛ داود فیض؛ عباسعلی رستگار


23. ارائه مدلی جهت پیش‌بینی موضوعات مرتبط با هوشمندی کسب‌وکار

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 57-78

فاطمه عباسی؛ بابک سهرابی؛ آمنه خدیور؛ امیر مانیان


24. بررسی تأثیر استفاده از رسانه‌های اجتماعی در مدیریت ارتباطات پروژه

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 59-79

سید حسین حسینی نورزاد؛ محمود گلابچی؛ سورنا سلیمانی طبع


25. توسعه مدیریت اطلاعات علمی در بستر دولت الکترونیکی: مطالعه موردی سامانه‌های پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 40-60

آرمان ساجدی نژاد؛ امیرحسین صدیقی