دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
2. تاثیر فناوری اطلاعات وارتباطات بر رشد اقتصادی با روش متاآنالیز

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1399


3. تأثیر فرهنگ سازمانی بر خودکارآمدی کامپیوتری و رفتار اشتراکی دانش کارکنان (مورد مطالعه: سازمان تأمین اجتماعی)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1399


4. ارزشیابی بلوغ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ شرکت برق منطقه ای خوزستان از منظر استراتژیک / مدیریتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1399


5. ارائه مدل بلوغ قابلیت تحول دیجیتال با استفاده از روش آمیخته: مورد مطالعه شرکت‌های دارویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1399


9. ارائه مدل برنامه ریزی متناسب فعالیتهای فرهنگی کتابخانه های عمومی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1399


10. طراحی مدل تحلیل آینده‌نگر جهت ارزیابی عملکرد کمی سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1399