1. فراتحلیل مطالعات حوزه‌ی کاربردپذیری نظام ذخیره و بازیابی اطلاعات کتابخانه مبتنی بر فناوری‌های وب معنایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1400

فریده کعب عمیر؛ فریده عصازه؛ علی گزنی


2. بررسی نقش خوشه ها و عوامل موثر بر آن ها در تحقق اقتصاد دانش بنیان؛ مطالعه موردی نقش خوشۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1400

اسرین رحمانی؛ سید محمد باقر نجفی؛ محمد شریف کریمی


3. طراحی الگوی مرکز دانش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1400

فاطمه خوشنود؛ نجلا حریری؛ فهیمه باب الحوائجی؛ محمد حسن زاده