دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. طراحی مدل تخصیص نیروی پشتیبانی به دریافت کنندگان خدمات پس از فروش در سیستم های یکپارچه (مطالعه موردی: شرکت چارگون)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1398

شراره ابراهیم زاده؛ حامد داوری؛ محمد وحید سبط


2. ارائه چارچوبی برای طراحی کارزارهای بازاریابی ویروسی از طریق شبکه های اجتماعی برای خدمات کسب و کار به مصرف کننده در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1398

مجتبی آقاجان تبار مقری؛ امیر مانیان؛ میراحمد امیرشاهی؛ مهدی شامی زنجانی