ارزشیابی بلوغ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ شرکت برق منطقه ای خوزستان از منظر استراتژیک / مدیریتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

هدف این پژوهش، ارزشیابی بلوغ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧش شرکت برق منطقه‌ای خوزستان از منظر استراتژیک/مدیریتی بود. روش پژوهش، ترکیبی تبیینی متوالی از نوع توضیحات تعاقبی و روش پژوهش در بخش کمی، توصیفی – پیمایشی بود. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری شامل 48 نفر، شامل مدیران و کارشناسان شرکت برق منطقه‌ای خوزستان بود. که بر اساس مدل بلوغ مدیریت دانش استراتژی‌محور کروگر در یکی از مراحل بلوغ مدیریت دانش، تخصص یا مسؤولیت بر عهده داشتند و با توجه به محدودیت جامعه، از کل شماری استفاده شد. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه‏ ارزیابی بلوغ مدیریت دانش استراتژی‌محور کروگر، بود که پس از محاسبه روایی و پایایی، بین جامعه پژوهش توزیع و به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS20 و روش‌های آمار توصیفی شامل میانه و میانگین و انحراف استاندارد و کمینه و بیشینه استفاده گردید. لازم به ذکر است که برای ارزیابی میزان بلوغ تک تک گویه‌های زیر بخش‌های مدیریت دانش استراتژی‌محور از مقایسه میانه با حد متوسط (چارک دوم معادل نقطه 50 درصدی) استفاده شد. نتایج نشان داد شرکت برق منطفه‌ای خوزستان از مراحل شش‌گانه بلوغ، در چهار مرحله و از 97 شاخص در 39 شاخص امتیازی کمتر از حد متوسط کسب کرده است که به عنوان آسیب‌های بلوغ مدیریت دانش شرکت گزارش شده‌اند. روش پژوهش در بخش کیفی، مطالعه موردی چندگانه بود. مشارکت‌کنندگان بالقوه این بخش، شامل کلیه مدیران و کارشناسان شرکت مادر تخصصی توانیر و شرکت برق منطقه‌ای خوزستان بودند. مشارکت‌کنندگان پژوهش، با رویکرد نمونه‌گیری هدفمند و روش صاحب‌نظران کلیدی و بر اساس اشباع‌نظری انتخاب و علل بروز آسیب‌های بلوغ مدیریت دانش استراتژی‌محور از طریق مصاحبه عمیق نیمه‌ساختمند در قالب؛ مضامین پایه (اولیه)، مضامین سازمان‌دهنده (اصلی) و مضامین فراگیر، استخراج گردید، و در قالب شبکه مضامین ترسیم شد. به طور کلی، عدم درک مطللوب از وابستگی دانش و استراتژی، عدم تدوین سیاست‌ها، استراتژی‌های شفاف برای مدیریت دانش و عدم مدیریت کارآمد و مؤثر مدیریت اطلاعات از مهّمترین علل بروز آسیب-های بلوغ در بوده است که می‌بایست راهبرد موجود شرکت بازنگری شود و مدیریت دانش به عنوان یکی از ستونهای اصلی راهبرد سازمان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Knowledge Management Maturity with a Strategy-Based Approach in Khuzestan Regional Electric Company: Mixed Method

چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate the knowledge management knowledge maturity with a strategy-oriented approach in Khuzestan Regional Electric Company. The research method was a sequential explanatory combination, a type of follow-up explanation and a research method in the quantitative, descriptive-survey field and in the qualitative section of Multiple Qualitative Case study.The research method was descriptive. The statistical population included 48 experts and managers of this company related to the knowledge management process, because limitation of population, All of them were sellected. The research instrument was Kruger's Strategic-Oriented Knowledge Management Maturity Assessment Questionnaire. The data gathering tool was Kruger's strategy-oriented knowledge management maturity assessment questionnaire. After calculating the validity and reliability, the distribution of the research population was distributed and SPSS20 software was used to analyze the data and descriptive statistics methods Mean and Mean, Standard Deviation, and Minimum and Maximum Deviation. It should be noted that for assessing the maturity of each individual item, the strategic knowledge-based sub-sectors of the KMMs were compared with the middle-level comparison (the second quartile was equivalent to 50%). The results showed that the Company had grown from the six stages of maturity in four stages and out of 97 indexes in 34 indexes less than average, which was reported as the company's knowledge management maturity damages. The research method in the qualitative section was multiple case study. The potential contributors to this section included all the managers and experts of company. The research participants, with targeted targeting approach and the method of key reviewers based on saturation, were selected and the causes of the puberty damages of the strategy-oriented knowledge management were conducted through a semi-structured, in-depth interview, in the form of basic), The themes of the organizer and the general themes were extracted, and plotted in the form of a network of themes. In general, the lack of a clear understanding of the relationship between knowledge and strategy has been the most important cause of injury.The strategy of the company should be reviewd and knowledge management should be one of the main pillars of the organization's strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • evaluation
  • Maturity
  • Knowledge Management
  • strategy
  • Mixed Method

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1399
  • تاریخ دریافت: 26 فروردین 1399
  • تاریخ پذیرش: 26 فروردین 1399