ارائه مدل بلوغ قابلیت تحول دیجیتال با استفاده از روش آمیخته: مورد مطالعه شرکت‌های دارویی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

: امروزه سازمان‌ها برای آنکه در محیط رقابتی از سایر رقبا عقب نمانند، ناگزیر به استفاده و اجرای تحول دیجیتال در سازمان خود هستند. اما یکی از مهم ترین ابهاماتی که در این زمینه وجود دارد درک درست مفهوم تحول دیجیتال در سازمان است. یکی از چارچوب‌های مهم در زمینه درک و شناخت تحول دیجیتال در همه سازمان‌ها، مدل بلوغ تحول دیجیتال می‌باشد. این مدل شامل دو قسمت اصلی ابعاد بلوغ تحول دیجیتال و مراحل بلوغ تحول دیجیتال می‌باشد. شناخت ابعاد مهم و مراحل بلوغ برای تصمیم گیران سازمان حائز اهمیت است. زیرا از این طریق می‌توانند با درک جایگاه سازمان خود در بلوغ تحول دیجیتال تصمیمات مدیریتی مناسب را اتخاذ نمایند. هدف اصلی تحقیق حاضر ارائه مدل بلوغ قابلیت تحول دیجیتال و تعیین مراحل آن است. در این مقاله از روش فراترکیب جهت بررسی مدل‌ها و مراحل مختلف بلوغ تحول دیجیتال در پایگاه‌های علمی مختلف در اینترنت و ارائه یک جمع بندی جامع از ابعاد و مراحل بلوغ استفاده شده است. در مجموع به 228 مقاله اولیه دست یافته‌ایم از این تعداد پس از ارزیابی و پالایش‌های صورت گرفته در نهایت 28 مقاله انتخاب گردید. با تحلیل و تفسیر ابعاد و مراحل بلوغ اشاره شده در مقالات قبلی مدل بلوغ ارایه شده در این مقاله شامل پنج مرحله و 10 بعد می‌باشد. این ابعاد عبارتند از: رهبری، فناوری اطلاعات، کارمندان، عملیات و فرآیندها، فرهنگ، ساختار سازمانی، نوآوری و تغییرات، استراتژی، محصولات و خدمات هوشمند و مشتری. در انتها با استفاده از مدل بلوغ ارائه شده، میزان بلوغ 20 شرکت دارویی مورد سنجش قرار گرفت و یافته‌ها نشان داد بیشتر شرکت-های دارویی در سطح دو و سه از مدل بلوغ قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A digital transformation maturity model based on Mixed method: Case study of pharmaceutical companies

چکیده [English]

Nowadays organizations are compelled to use and implement digital transformation in their organization in order not to retreat from competitors in a competitive environment and to be able to respond to customers' needs. But one of the most important ambiguities in this area is the understanding of the concept of digital transformation in the organization. Digital transformation maturity model is one of the important frameworks to understand digital transformation in an organization the digital transformation model. A maturity model consists the dimensions and the phases of the digital transformation. Understanding the important dimensions and phases of maturity is important for decision makers because they can make good decisions based on understanding their organization's place in the digital transformation mature. Given that the first step in implementing the digital transformation is to evaluate digital transformation maturity, the objectives of this study are this study is to develop a maturity model for digital transformation and to determine its phases. This paper presents a comprehensive overview of different maturity models and their phases. For this purpose, the Meta-synthesis method is used to conduct this study. This method has been used to search and select appropriate articles related to the subject of research in various scientific databases on the Internet and extract the necessary information from them. A total of 228 original articles are obtained after the evaluations and finally 28 papers are selected. By analysing and interpreting the dimensions and phases of maturity models presented in previous articles, the maturity model presented in this study consists of five phases and 10 dimensions. These dimensions are as follows: Leadership, Information Technology, Employees, Operations and Processes, Culture, Organizational Structure, Innovation and Change, Strategy, Intelligent Products and Services, and Customer. Finally, the maturity level of 20 pharmaceutical companies are measured by using the maturity model presented in the current study and the results showed that most of the pharmaceutical companies include level 2 to level 3 of the maturity model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • digital transformation
  • Maturity model
  • Meta-Synthesis
  • maturity dimensions
  • Pharmaceutical Companies

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1399
  • تاریخ دریافت: 28 فروردین 1399
  • تاریخ پذیرش: 28 فروردین 1399