بررسی ارتباط و ارائه مدلی بین همراستایی سرمایه گذاری فناوری اطلاعات با استراتژی کسب و کار با عملکرد سازمان (مورد مطالعه: شرکت فولاد جنوب)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

با وجود اهمیت بکارگیری فن آوری اطلاعات، امروزه در بسیاری از سازمان ها شاهد بروز مشکلاتی در رابطه با عدم برآورده شدن نیازهای کسب و کار با توجه به حجم بالای سرمایه گذاری در زمینه فن آوری اطلاعات و میزان پایین همراستایی آنا با استراتژی های سازمانی و عملکرد کسب و کار هستیم. موضوع بحث برانگیزی که از آن به عنوان «پارادوکس بهره وری» یاد شده است، ما را برآن داشت که به بررسی ارتباط و ارائه مدلی بین همراستایی سرمایه گذاری فناوری اطلاعات با استراتژی کسب و کار با عملکرد سازمان پرداخته شود.روش تحقیق حاضر از نوع کاربردی و همبستگی بوده استوجامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان شرکت فولاد جنوب. بوده که طی بررسی های به عمل آمده 130 نفر بوده است که با روش سرشماری کل تمامی کارکنان به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند.جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد که روایی آن با نظرات خبرگان و پایایی با آلفای کرونباخ بررسی شده و تائید گردید.تجزیه و تحلیل داده ها با رویکرد معادلات ساختاری و نرم افزار لیزل انجام شد .یافته ها نشان داد که بین استراتژی کسب و کار و استراتژی سرمایه گذاری فناوری اطلاعات ،بین استراتژی سرمایه گذاری فناوری اطلاعات و کسب و کار با عملکرد سازمانی ، بین همراستایی و ساختار کسب و کار با عملکرد سازمانی و بین همراستایی و سرمایه گذاری فناوری اطلاعات و عملکرد سازمانی رابطه ی معناداری وجود دارد.بنابراین ایجاد همراستایی قوی میان فناوری اطلاعات با استراتژی کسب و کار با عملکرد سازمان باعث افزایش بهره وری و هم افزایی در سازمان خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Modeling of Information Technology Investment with Business Strategy and Organizational Performance (Case Study: South Foulad Company)

چکیده [English]

Despite the importance of using information technology, many organizations today find that there are problems with the lack of satisfaction of business needs due to the high volume of investment in information technology and the low level of alignment with organizational strategies and performance We are business. The theme of the discussion, referred to as the "paradox of productivity", has led us to explore the relationship and presentation of a model between the alignment of IT investment with business strategy and the performance of the organization. The research method of this type Applied and correlation. Statistical population of the research includes all employees of South Steel Company. In this research, 130 people were selected through a census method of all employees as sample size. A questionnaire was used to collect data. Its validity was confirmed by expert opinions and reliability with Cronbach's alpha. Data analysis was conducted using the Structural Equation and Leisler software approach. The results showed that between business strategy and IT strategy, between IT and business investment strategy with organizational performance, interconnection and Business structure with organizational performance and alignment and investment technology There is a significant relationship between information and organizational performance. Therefore, establishing a strong alignment between information technology and business strategy with the performance of the organization will increase productivity and synergy in the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • IT investment
  • Strategic Alignment
  • Business strategy
  • Organization performance

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1399
  • تاریخ دریافت: 28 فروردین 1399
  • تاریخ پذیرش: 28 فروردین 1399