تاثیر فناوری اطلاعات وارتباطات بر رشد اقتصادی با روش متاآنالیز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی بعنوان مهمترین متغیر کلان اقتصادی و جنبه های مختلف زندگی بشر تاثیرمی گذارد. این مقاله با استفاده از روش متا انالیز و با توجه به ویژگیهای مختلف مطالعات رشد اقتصادی و فناوری اطلاعات و ارتباطات، با توجه به معیارها تخصصی و مراحل ششگانه روش متا انالیز برای 54 مقاله وپایان نامه انجام گردید. در نهایت 17مطالعه انتخاب گردید و سپس داده های انها به ماتریس مشترک (عمومی)تبدیل و وارد نرم افزار استاتا(STATA)ونرم افزار جامع متا انالیز(CAM2) شد. آنگاه اندازه اثر همه مطالعات محاسبه وتجزیه وتحلیل گردید. نتایج نشان داد، اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی مثبت و در سطح بالا است. همچنین میزان این اثر درکشورهای توسعه یافته نسبت به کشورهای درحال توسعه قوی تر است. همچنین همراه با فناوری اطلاعات و ارتباطات متغیرهای تعدیل کننده دیگری همچون نیروی کار، سرمایه گذاری خارجی و سرمایه ناخالص داخلی نیز تاثیر گذار بوده اند. لذا حصول به رشد اقتصادی از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات مستلزم توجه به متغیرهای دیگری نظیر سرمایه گذاری ناخالص داخلی و سرمایه گذاری خارجی در کنار فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Information and Communication Technology on Economic Growth: A Meta-Analysis

چکیده [English]

Information and Communication Technology (ICT) affects various aspects of human life, including economic growth as the most important macroeconomic variable and other aspects of human life, this study uses the meta-analysis and considers different features and patterns of economic growth studies. (ICT) as well as the specialized metrics. The data was analyzed using a six-step meta-analysis method. The initial 54 articles in the internal databases was finally limited to 17 studies after the determined exclusion criteria. Then the data was converted to common matrix and entered into STATA software and comprehensive meta-analysis software (CAM2). Then their effect size was calculated. The results showed that the effect of ICT on economic growth was significant, positive and high. It was also stronger in developed countries than in developing countries. There were also other moderating variables such as labor force, foreign investment and gross domestic capital. Therefore, ICT economic policies can be considered as a multidimensional issue and its successful implementation requires more attention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ICT
  • Economic Growth
  • Meta-analysis
  • fixed effects
  • effect size

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ
انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1399
  • تاریخ دریافت: 28 فروردین 1399
  • تاریخ پذیرش: 28 فروردین 1399