تأثیر فرهنگ سازمانی بر خودکارآمدی کامپیوتری و رفتار اشتراکی دانش کارکنان (مورد مطالعه: سازمان تأمین اجتماعی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

امروزه سازمان‌ها دانش را مهم ترین منبع با ارزش می‌دانند و جهت رقابت با دیگران به مدیریت منابع و قابلیت‌های فکری خود می‌پردازند. به همین دلیل بسیاری از سازمان‌ها برنامه‌های گسترده-ای برای مدیریت اشتراک دانش اجرا نموده‌اند. آنها باید برای حمایت از کسب، ذخیره سازی، بازیابی و تسهیم دانش از فناوری‌های اطلاعاتی استفاده کنند و فرهنگ تسهیم دانش را در بین کارکنان ایجاد نمایند و این کار نیز مستلزم تغییر فرهنگی می‌باشد. هدف پژوهش بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر خودکارآمدی کامپیوتری و رفتار اشتراکی دانش کارکنان است. جامعه آماری پژوهش را کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شهر اهواز تشکیل می‌دهند که تعداد آنها 650 نفر است. با استفاده از جدول مورگان، نمونه 242 نفره با استفاده از پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. روایی پرسشنامه با استفاده از نظر خبرگان دانشگاهی (روایی محتوایی) و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت (919/0). داده‌ها با استفاده از نرم افزار اس پی‌اس‌اس نسخه 20 و آموس نسخه 24 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که فرهنگ عقلایی بر اشتراک دانش (صریح و ضمنی) و خودکارآمدی کامپیوتری تأثیر معناداری دارد. فرهنگ سلسله مراتبی بر اشتراک دانش صریح تأثیر معناداری دارد. فرهنگ گروهی بر خودکارآمدی کامپیوتری تأثیر معناداری دارد، همچنین خودکارآمدی کامپیوتری بر اشتراک دانش (صریح و ضمنی) تأثیر معناداری دارد. تأثیر فرهنگ گروهی بر اشتراک گذاری دانش صریح و تأثیر فرهنگ سلسله مراتبی بر خودکارآمدی کامپیوتری تأیید نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Organizational Culture, Computer Self-efficacy and Employee Knowledge Sharing Behavior (Case Study: Social Security Organization)

چکیده [English]

Currently, the most important source of valuable knowledge to know and to compete with others to manager their intellectual resources and capabilities. For this reason, many organizations have implemented extensive programs for knowledge sharing management. They must use information technology to support the acquisition, storage, retrieval, and sharing of knowledge, and create a culture of knowledge sharing among employees, and this also requires cultural change. The purpose of this study was to investigate the effect of organizational culture on computer self-efficacy and employee knowledge sharing behavior. The statistical population of the study was employees of Ahvaz social security organization, which number is 650 people. Sampled by Morgan table of 242 people using a questionnaire. The research is from the objective of the research it is an applied research and collection the research is descriptive correlational. Validity of the questionnaire was confirmed by the Academic Experts opinion (Content Validity) and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient (0.919). Data were analyzed using SPSS-v20 and AMOS-v24 software. The results show that rational culture has a significant effect on knowledge sharing (explicit and tacit) and computer self-efficacy. Hierarchical culture has a significant effect on tacit knowledge sharing. Group culture has a significant effect on computer self-efficacy, and computer self-efficacy has a significant effect on knowledge sharing (explicit and tacit). Impact of group culture on explicit knowledge sharing and Hierarchical culture on computer self-efficacy was not confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Culture
  • Computer Self-efficacy
  • Explicit Knowledge Sharing
  • Tacit Knowledge Sharing

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1399
  • تاریخ دریافت: 04 اردیبهشت 1399
  • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1399