ارائه مدل برنامه ریزی متناسب فعالیتهای فرهنگی کتابخانه های عمومی ایران

چکیده


هدف: این مقاله با هدف ارائه مدل برنامه‌ریزی متناسب فعالیتهای فرهنگی کتابخانه‌های عمومی ایران نگاشته شده است.
روش شناسی: روش پژوهش از نوع کاربردی و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه می‌باشد. جامعه آماری، (29 نفرمدیران و کارشناسان نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور) خبرگان بودند، تجزیه و تحلیل داده‌ها بر اساس تکنیک دلفی صورت گرفت و سپس جهت تایید نهایی الگوی بدست آمده از تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی استفاده شد. در تحلیل عاملی اکتشافی، برای استخراج عامل‌ها از روش مؤلفه‌های اصلی با چرخش واریماکس استفاده گردید. برای تعیین تعداد عامل‌های استخراج شده از سه شاخص استفاده شد: الف) ارزش‌ویژه (بزرگتر‌ از 1) ب) نسبت واریانس تبیین شده توسط عامل‌های استخراج شده و ج) نمودار ارزش‌های ویژه.
یافته ها: یافته‌های حاصله از تکنیک دلفی نشان داد که از میان 25 گویۀ مربوط به بکارگیری در برنامه‌ریزی فعالیتهای فرهنگی کتابخانه‌های عمومی، درصد فراوانی تجمعی چهارده گویۀ از نظر خبرگان موردمطالعه در پانل دلفی بیشتر از70 درصد بوده است. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، مولفه‌های برنامه‌ریزی را در 4 عامل خلاصه نموده است. این چهار عامل که در مجموع 65% از کل تغییر‌پذیری مولفه‌ها را تبیین می‌نمایند. سپس با استفاده از تحلیل عاملی تائیدی، مدل نهائی با ضرایب استاندارد ساخته شد. براساس نتایج این تحلیل، مدل برازش شده مناسب بود.
نتیجه‌گیری: مدل نهائی این پژوهش شامل 4 عامل است که عبارتند از : عامل اول یعنی "بررسی اهداف و شناسایی مساله"، عامل دوم یعنی"نیازسنجی"، عامل سوم یعنی"تدوین برنامه و تعیین برآمدهای مناسب"، عامل چهارم یعنی" نظارت و ارزیابی".
اصالت/ارزش: با بهره‌گیری از راهبردهای برنامه‌ریزی می‌توان فعالیتهای فرهنگی را به خوبی مدیریت نمود. به علت فقدان مدلی برای برنامه‌ریزی فعالیتهای فرهنگی کتابخانه‌های عمومی ایران، این پژوهش، می‌تواند به‌عنوان مدلی مناسب جهت برنامه‌ریزی فعالیتهای فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد. بکارگیری این مدل مدیران کتابخانه‌های عمومی را در تصمیم‌گیریهای مربوط به فعالیتهای فرهنگی یاری خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing an appropriate planning model for the cultural activities of Iranian public libraries Iran

چکیده [English]

Purpose: in This research, aim is to provide a model for planning the cultural activities of public libraries in Iran.
Method: In this applied research, data gathering tool was a questionnaire. In this study, 29 managers and experts of the public libraries institution participated. For factor analysis of the data, also the determination of the number of main factors was used from three indicators: a) the special value b) the ratio of variance explained by each factor; and c) the graph of special values.
Findings: The results of Delphi technique showed that among of 25 sub-components related to the Proper of planning-cultural activities of public libraries, the cumulative Percentage frequency of fourteen sub-components was more than 70% From the point of view decision makers and experts in Delphi panel.The results of exploratory factor analysis summarized the planning components into four latent factors. These four factors, which explained %65 of the total variation, are:The first extracted factor is"defining goals and identifying the problem", the second factor is"Needs Assessment". The third factor is" Develop a plan and determine appropriate outcomes", the fourth factor is "Monitoring and evaluation".the ranking model was constructed with standardized coefficients,by using the confirmatory factor analysis. according to the results of Confirmatory factor analysis. the fitted model was Fairly appropriate(suitable).
Value: Using planning strategies, cultural activities can be well managed. Due to the lack of a model for planning the cultural activities of public libraries in Iran, this research is important. Applying this model will help planners and managers of public libraries to make decisions about cultural activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Planning
  • Components Planning
  • Cultural Activities
  • Public libraries

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1399
  • تاریخ دریافت: 04 اردیبهشت 1399
  • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1399