سنجش تاثیر معماری اطلاعات کتابخانه های دیجیتال بر یادگیری الکترونیکی (سامانه منبع یاب وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی

نویسنده

گروه علم اطلاعات ودانش شناسی، دانشگاه رازی

چکیده

هدف: معماری اطلاعات یک اصل لازم در طراحی و توسعه کتابخانه های دیجیتالی است. هدف اصلی این پژوهش سنجش تاثیر معماری اطلاعات کتابخانه ملی دیجیتال پزشکى ایران بر عملکرد یادگیری کاربران با توجه به مولفه های کتابخانه دیجیتال است. 
روش شناسی: از روش نیمه تجربی و شیوه پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. همچنین از پرسشنامه نیز برای بررسی سبک های یادگیری جامعه مورد پژوهش استفاده شد.. روش نمونه گیری در این پژوهش به صورت تصادفی است و از 25 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برای انجام این پژوهش دعوت شد. برای سنجش عملکرد یادگیری و رفتار اطلاع یابی کاربران از نرم افزار پردازش اطلاعاتMorae Recorder (TechSmith, Version 2.2) استفاده شد. همچنین برای بررسی تاثیر معماری اطلاعات بر یادگیری الکترونیکی سه بعد از جنبه های معماری اطلاعات؛ سازماندهی سیستم ، ناوبری سیستم و سیستم جستجو در کتابخانه دیجیتال، در نرم افزارکدگذاری شد. 
یافته‌ها: برای مقایسه اینکه چگونه معماری اطلاعات کتابخانه دیجیتال ملی پزشکی ایران بر یادگیری الکترونیکی کاربران با رفتارهای اطلاعاتی و سبکهای یادگیری مختلف موثر است شاخص سبکهای فیلدر و سیلورمن برای طبقه بندی سبکهای یادگیری مورد استفاده قرار گرفت .یافته های بدست آمده از پژوهش نشان می دهد که یادگیرندگان با سبک های یادگیری مجزا دانشی معادل با دانش اولیه خود در پاسخگویی به سوالات برگه یادگیری دارند و در سبک های مختلف یادگیری، یادگیرندگان کلی عملکرد بهتری نسبت به یادگبرندگان با سبک ترتیبی دارند. همچنین عملکرد یادگیری کاربران تا حد زیادی وابسته به استفاده از نظام سازماندهی و نظام جستجو معماری اطلاعات آن محیط دیجتال است. 
نتیجه گیری: در بین جامعه مورد پژوهش که از معماری اطلاعات کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران استفاده کرده اند تفاوت معنی داری در استفاده بین دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون وجود دارد. مخصوصاً ، استفاده از نظام سازماندهی معنی داری بالایی در مرحله پس آزمون نسبت به مرحله پیش آزمون را نشان می دهد و فرضیه پژوهش که بین معماری اطلاعات کتابخانه ملی دیجیتال پزشکى ایران و یادگیری الکترونیکی کاربرانش رابطه معنا داری وجود دارد ، تایید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

(Case Study: System of Resource Finder of Iranian National Digital Library of Medical, INLM)

نویسنده [English]

  • Vida Seifouri
Department of Information Science Razi University
چکیده [English]

Purpose: Information architecture is a necessary principle in the design and development of digital libraries. The main objective of this research is to assess effects of Information Architecture on Iranian National Digital Library of Medical on users' learning performance with regard to the components of the digital library. 
Methodology: In this research method is semi-experimental and using pre-test and post-test as well as the use of questionnaires for investigate learning styles the population under study in this study, sampling is random and the 25 students of Kermanshah university of medical Sciences were invited to conduct this research.To study how learning performance and information usage behaviors are affected by information architectures in digital libraries, Morae Recorder (TechSmith, Version 2.2) software was used to analyze the behaviors of learners during learning activities supported by digital libraries. The information architecture of digital libraries contains organization systems, navigation systems, search systems. An organization system includes an organization scheme and organization structure.
Findings:An organization scheme defines the shared characteristics of content items and affects the logical grouping of content items whereas an organization structure defines the types of relationships between content items and groups. This work also applied the Felder & Silverman Index of Learning Styles (ILS) to categorize the learning styles of learners into active/reflective, sensitive/intuitive, visual/verbal, and sequential/global in order to investigate the differences between the information usage behaviors towards the information architecture of digital libraries and the learning performance of learners with distinct learning styles. The learning sheets of pretest and post test contain the same questions with 10 multiple-choice Questions and 2 short answer questions.
Result: The evaluation outcomes of the learning sheet of pretest and post test were regarded as the evaluation bases of prior knowledge and learning performance, respectively.Importantly, the learning performance of learners is strongly correlated with the use of organization systems as well as the correlation coefficient reached as high. The results show that in the study population who use Information Architecture of Iranian National Digital Library Medical there is significant difference between pre-test and post-test.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Architecture
  • Digital Libraries
  • E-learning
  • Iranian National Digital Library of Medical
  • INLM