طراحی و توسعه مدل تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر ارزش ویژه برند در حمل‌ونقل هوشمند(اسنپ)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

چکیده

شبکه‌ اجتماعی اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪی ﺑـﺮای ﺑﺎزارﻳﺎﺑـﺎن ﺟﻬـﺖ ﺑﻬﺒـﻮدﻛـﺎراﻳﻲ، اﺛﺮﺑﺨﺸـﻲ ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و روﻳﻜﺮدﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪی ﺑﺮای ﻛﺴﺐ و ﺣﻔﻆ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن اراﺋﻪﻛﺮده‌اﺳﺖ. بدین منظور هدف این پژوهش طراحی و توسعه مدل تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر ارزش ویژه برند در صنعت حمل و نقل هوشمند (مورد مطالعه: اسنپ) بوده‌است. روش این پژوهش جزء تحقیقات کاربردی- اکتشافی و به روش ترکیبی(کیفی و کمی) است. در بخش کیفی از طریق تحلیل نظریۀ زمینه‌ای داده‌های لازم جمع‌آوری شد. سپس مولفه‌های مدل الگویی در غالب پرسش‌نامه الکترونیکی و مدل نظام‌مند طراحی شد و درنهایت، پرسشنامه نهایی بین 384 نفر از دنبال‌کنندگان صفحه اینستاگرام حمل ‌و نقل هوشمند اسنپ توزیع شد. در بعد کیفی، متغیرهایی هم‌چون بهبود آگاهی از برند، بازاریابی، کیفیت ادراک‌شده، مزایای خدمات، توجه به مشتری، پشتیبانی، نواقص ریشه‌ای، نواقص اپلیکیشن، مسئولیت اجتماعی، تداعی برند، وفاداری مشتری به برند و توصیه به دیگران، تعریف شدند. برای آزمون مدل در بعد کمی از مدل معادلات ساختاری استفاده شده‌است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing and Developing a Model of the Impact of Social Networks on Brand Equity in Smart Transportation (SNAPP)

نویسندگان [English]

  • mohammadmehdi poursaeed 1
  • mohammadali forghani 2
  • Reza Abbaszadeh EbrahimAbadi 3

1 university of shahid bahonar kerman

2 Associate, professor, Faculty of Management and Economic, University of Shahid Bahonar, Kerman, Iran

3 Masters student of Marketing Management, Faculty of Management and Economics, University of Shahid Bahonar, Kerman, Iran

چکیده [English]

Social networking offers new tools for marketers - marketing, marketing communication techniques, and new approaches for preservation and attraction of Customers. The purpose of this study was to design and develop a model of the impact of social networks on brand equity in the smart transport industry (Case Study: Snapp). The methodology of this research is applied-exploratory and qualitative and quantitative. In the qualitative section, the necessary data were collected through the field theory analysis. Then, the model components were designed based on the electronic questionnaire and the systematic model. Finally, the final questionnaire was distributed among 384 followers of the Snapchat smart transport Instagram page. In the qualitative dimension, variables such as improvement of brand awareness, marketing, perceived quality, service benefits, customer attention, support, root defects, application defects, social responsibility, brand association, customer loyalty to the brand and recommendation to others were defined. Structural equation modeling was used to test the model in the quantitative dimension.

کلیدواژه‌ها [English]

  • brand equity
  • Social Networks
  • Smart Transportation
  • Grounded theory

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1399
  • تاریخ دریافت: 30 آذر 1399
  • تاریخ پذیرش: 30 آذر 1399