نقش تعدیلی ابعاد سرمایه اجتماعی در تأثیر فناوری بر توسعه کارآفرینی (شواهدی از کسب و کارهای اینترنتی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علم وصنعت ایران

2 دانشگاه علم و صنعت

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش تعدیلی ابعاد سرمایه اجتماعی در تأثیر پویایی‌های فناورانه بر توسعه کارآفرینی در کسب و کارهای مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی انجام گرفت. این پژوهش از نظر روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی و همبستگی و از نظر نوع تحقیق، کاربردی بود. خبرگان آشنا با توسعه کسب و کار در فضای مجازی که دارای سابقه فعالیت و مطالعات در این حوزه هستند و مدیران و کارشناسان شرکت‌های فعال در حوزه کسب و کارهای مبتنی بر شبکه وابسته به مراکز شتاب‌دهنده در تهران که حدوداً 500 نفر هستند، جامعه‌ی آماری این تحقیق را تشکیل دادند. 220 نفر به شیوه نمونه-گیری خوشه‌ای انتخاب گردید. در پژوهش حاضر از پرسشنامه توسعه کارآفرینی، پویایی فناوارانه و سرمایه اجتماعی که پدرو و همکاران (2018) در پژوهش خود استفاده کرده بودند، پس از ترجمه و بومی‌سازی استفاده شد. جهت بررسی روائی و پایایی ابزارهای اندازه‌گیری به نتایج مدل اندازه‌گیری استناد شد. برای تحلیل داده‌ها از مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی با کمک نرم افزار Smart PLS3 استفاده شد. نتایج آزمون فرضیات نشان داد، پویایی فناوارانه تأثیر مثبت و معناداری بر توسعه کارآفرینی دارد. همچنین دو بعد سرمایه ساختاری و ارتباطی تأثیر مثبت و معناداری بر توسعه کارآفرینی دارند. بررسی اثرات تعدیلی ابعاد سرمایه اجتماعی هم نشان داد که فقط بعد ساختاری در تأثیر پویایی‌های فناورانه بر توسعه کارآفرینی در کسب و کارهای مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی نقش تعدیلگر دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Moderating Role of Social Capital in the Impact of Technology on Entrepreneurship Development (Evidence from Internet Businesses)

نویسندگان [English]

  • saeed shavvalpour 1
  • marjan mohammdi 2

1 Iran university science and technology

2 University of Science and Technology

چکیده [English]

This study aimed to investigate the moderating role of social capital dimensions in influencing technological dynamics on entrepreneurship development in social networking businesses. This study was a descriptive survey based on the research method, and correlation and type of research were applied. Experts familiar with the development of industry in cyberspace, which has experience in this field and the directors and experts of the companies active in the network of businesses based on the accelerator centres in Tehran, which is about 500 people, is the statistical community of this research. Were formed. 220 people were selected by cluster sampling. In the present study, entrepreneurship development, technological dynamics and social capital, which Pedro et al. (2018) used in their research, were used after translation and localisation. To measure the validity and reliability of measuring instruments, the results of the model were cited. To analyse the data, structural equation modelling with partial least squares approach was used with Smart PLS3 software. The results of the assumptions test showed that technological dynamics has a positive and significant effect on entrepreneurship development. Also, two dimensions of structural and communication capital have a positive and significant impact on entrepreneurship development. The study of the effect of the modulation of social capital dimensions showed that only the structural size in the impact of technological dynamics on the development of entrepreneurship in the social networking business has a moderating role.

کلیدواژه‌ها [English]

  • technology
  • entrepreneurship development
  • Social Capital
  • technological dynamics

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1399
  • تاریخ دریافت: 19 دی 1399
  • تاریخ پذیرش: 19 دی 1399