بررسی ارتباط بین شاخص‌های ارتقاء رگولاتوری و شاخص‌های توسعه‌ ICT

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معاون پژوهشکده فناوری اطلاعات/پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

2 پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

3 پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

چکیده

صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) پیشران توسعه کشورهاست. خصوصاً با حرکت کشورها به سمت اقتصاد و تحول دیجیتال، اهمیت این صنعت روزافزون شده است. از طرف دیگر، عملکرد رگولاتوری ICT یک کشور به عنوان نهاد سیاست‌گذار در حوزه ICT، نقش بسزایی در وضعیت ICT آن کشور دارد. در صورتی که رگولاتوری ICT یک کشور بتواند سیاست‌های خود را به نحوی اتخاذ نماید که منجر به توسعه ICT آن کشور نیز بشود بسیار کارآمد خواهد بود. در این مقاله بر آن شدیم تا به منظور ایجاد یک هم‌افزایی میان توسعه ICT و سیاست‌های رگولاتوری ICT یک کشور، میزان ارتباط بین انواع شاخص‌های توسعه‌یافتگی ICT کشورها و شاخص‌های ارتقاء رگولاتوری ICT آنها را بسنجیم. در این راستا، با تحلیل اطلاعات 63 کشور که به‌صورت تصادفی انتخاب ‌شده‌اند با استفاده از ابزارهای تحلیلی و آماری، ارتباطی معنی‌دار بین زیر شاخص‌های این دو حوزه استخراج گردیده است. بر طبق نتایج بدست آمده در این مقاله، اندازه، قدرت و اختیارات رگولاتوری (کمیت رگولاتور) یک کشور، ارتباط معنی‌داری با توسعه‌یافتگی صنعت ICT آن کشور ندارد. برعکس، کیفیت خدمات رگولاتور و ایجاد بستری سالم جهت همکاری و رقابت بین بازیگران (کیفیت رگولاتوری) یک کشور قویاً دارای ارتباط مستقیم با توسعه‌یافتگی صنعت ICT آن کشور است. نتایج بدست آمده در این مقاله با کمک آزمون‌های نرمال بودن داده‌ها با استفاده آزمون کولموگروف-اسمیرنف و شاپیرو-ویلک، استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون فرض آماری بر اساس توزیع t-student با درجه آزادی n-2، جدول توزیع t، کوواریانس و رگرسیون خطی حاصل‌شده است. همچنین اثبات گردیده است که نتایج حاصل از این پژوهش با اطمینان 95 درصد قابل بسط به تمامی کشورها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between regulatory promotion indicators and ICT development indicators

نویسندگان [English]

 • Mehran Nikarya
 • Mojtaba Mazoochi 1
 • Ali Mohammad Montazeri 2
 • Fataneh Ayazi 3

2 ICT research institute

3 ICT Research Institute

چکیده [English]

The information and communication technology (ICT) industry is the driving force of the development of countries. Especially, the importance of this industry has been increased when, countries are moving towards economics and digital transformation. On the other hand, the ICT regulatory as a policy-making body in the field of ICT has a significant role in the ICT situation of that country. It would be very effective if a country's ICT regulator could adopt its policies in a way that would lead to the development of that country's ICT as well. In this article, we want to create a synergy between the ICT development and ICT regulatory policies of a country, we examined the relationship between the types of ICT development indicators of countries and their ICT regulatory improvement indicators. In this regard, by using analytical and statistical tools, 63 randomly selected countries are investigated and a meaningful correlation between sub-indices of these two domains is extracted. According to the results, the size, power and authority of a national regulatory body has no meaningful relation with the development status of the ICT industry in the country. On the contrary, the quality of regulatory services and establishment of a healthy competitive environment for cooperation and competition between actors (regulatory maturity) in a country are strongly linked to the development of its ICT industry. The results obtained in this paper are analyzed using Kolmogorov-Smirnoff and Shapiro-Wilk tests, Pearson correlation coefficient, t-student distribution test with n-2 degree of freedom, t-distribution table, covariance and linear regression. The results and conclusions can be applied to all countries with a confidence level of 95%.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Prioritizing regulatory promotion policies
 • ICT industry development
 • Pearson Correlation Coefficient
 • linear regression
 • statistical hypothesis test

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1399
 • تاریخ دریافت: 11 بهمن 1399
 • تاریخ پذیرش: 11 بهمن 1399