بررسی تاثیر تکنولوژی نرم تجاری بر بازاریابی آنلاین در میان کاربران حوزه بازاریابی انلاین و تکنولوژی نرم تجاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت بازاریابی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، گروه مدیریت بازرگانی، قم، ایران

2 استادیار، مدیریت بازاریابی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری،پردیس فارابی دانشگاه تهران،قم.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تکنولوژی نرم تجاری بر بازاریابی آنلاین در حوزه کاربران بازاریابی انلاین و تکنولوؤی نرم تجاری است. این پژوهش با پارادایم اثبات گرایی و با هدف کاربردی و رویکرد قیاسی و با استراتژی پیمایشی بصورت میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شده است. تحلیل داده‌ها از طریق مدلسازی معادلات ساختاری و استفاده از نرم افزار AMOS انجام گرفته است.390 پرسشنامه به روش غیرتصادفی هدفمند بین فعالان حوزه بازاریابی آنلاین، فناوری‌های سخت و نرم و اساتید دانشگاه و دانشجویانی که با تکنولوژی های نرم تجاری و بازاریابی آنلاین آشنا بودند؛ توزیع شد.ه است. پایایی پرسشنامه با استفاده ضریب آلفای کرونباخ .ضریب آلفای کرونباخ استخراج شده برای تکنولوژی نرم تجاری با11 گویه0.787، آنالیز بازار با 8 گویه 0.871، فناوری مشتری محور با 2 گویه 0.798، تجارت هوشمند با 3گویه 0.765 و بازاریابی آنلاین با 2 گویه 0.821 است.که از مقدار استاندارد 7/0 بیشتر است و روایی آن از روش اعتبار محتوا بررسی شد.ه است. یافته‌های پژوهش از تاثیر مثبت و معنی دار تکنولوژی نرم تجاری بر بازاریابی انلاین حکایت دارد، تا جایی که نتایج پژوهش نشان می دهد 98 درصد از تغییرات بازاریابی انلاین،چه بصورت اثر مسیر مستقیم و چه از طریق اثر مسیر غیر مستقیم توسط تکنولوژی نرم تجاری و آنالیز بازار، مشتری محوری و ت جارت هوشمند تبیین شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Commercial Soft Technology on Online Marketing among Users of Online Marketing and Commercial Soft Technology

نویسندگان [English]

  • farzad sadeghi 1
  • Rasoul Sanavi Fard 2
  • ali hamidizadeh 3

1 Ph.D. Student, Department of Business Management, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran

2 Assistant Professor, Department of Business Management, Faculty of Humanity, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran

3 professor of public administration, Department of Management and accounting, Farabi campus, university of Tehran, Qom, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the impact of commercial soft technology on online marketing among users of online marketing and commercial soft technology. The research was conducted with a positivist paradigm, applied purpose, deductive approach, and survey strategy using a questionnaire. Data analysis was performed by structural equation modeling and using AMOS software. Using a purposeful non-random sampling method, 390 questionnaires were distributed among online marketers, users of hard and soft technologies, and university professors and students familiar with the related notions. Reliability of the questionnaire was confirmed by Cronbach's alpha coefficient. The extracted Cronbach's alpha for commercial soft technology with 11 items was 0.787, market analysis with 8 items was 0.871, customer-oriented technology with 2 items was 0.798, smart business with 3 items was 0.765, and online marketing with 2 items was 0.821; all these values are greater than the standard value (0.7). Moreover, the validity was approved by the content validity method. The findings indicated a positive and significant impact of commercial soft technology on online marketing. The results indicated that 98% of online marketing changes occurred, either as direct or indirect route effects, by commercial soft technology, market analysis, customer-oriented business strategy, and smart business.

کلیدواژه‌ها [English]

  • technology
  • Soft
  • commercial soft technology
  • online marketing

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1399
  • تاریخ دریافت: 11 بهمن 1399
  • تاریخ پذیرش: 11 بهمن 1399