طراحی و تدوین الگوی داده‌های شاخص در بانک اطلاعاتی برنامه‌ریزی‌‌ مسکن شهری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 گروه علوم ارتباطات و دانش شناسی، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات،تهران، ایران

3 جغرافیا و برنامه‫ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 دانشگاه علوم وتحقیقات تهران

5 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام شهرری

10.22034/aimj.2021.126759

چکیده

تحلیل مسائل کمی و کیفی مسکن از طریق ابزاری صورت می‌گیرد که به صورت متغیرهایی به نام شاخص‌های مسکن مطرح بوده و بیانگر ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی مسکن هستند. این پژوهش با هدف طراحی الگویی برای داده‌های شاخص در بانک اطلاعاتی برنامه‌ریزی‌ مسکن شهری ایران انجام‌شده است
پژوهش حاضر کاربردی و از نظر ماهیت، روش ترکیبی از روش‌های کیفی با رویکرد دلفی و کمی با روش پیمایشی تحلیلی است. نخست از روش فراترکیب و مطالعه پژوهش‌های پیشین شاخص‌ها، مقوله‌های مربوطه شناسایی و با دو دور دلفی مورد تائید قرار گرفتند. در بخش کمی در جامعه 167 نفری کارشناسان و مدیران مسکن اجرا شد. ابزار پژوهش در بخش فراترکیب سیاهه وارسی و در بخش دلفی و کمی پرسشنامه بود به‌منظور تجزیه‌وتحلیل کمی آمار توصیفی و استنباطی با کمک نرم‌افزار اس.پی.اس.اس. و جهت آزمون مدل نظری از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با تحلیل عاملی تأییدی و با کمک نرم‌افزار آموس استفاده گردید.
در این پژوهش به عامل های مسکن و زیرساخت، مسکن اقتصادی، مسکن حمایتی و زمین و مولفه‌های آنها با برنامه‌ریزی‌ مسکن ارائه شده است که در عامل اقتصادی ده مقوله، مسکن و زیرساخت با هفت مقوله و مسکن حمایتی در دو مقوله و زمین ارئه شده است و در الگوی مفهومی داده‏های شاخص در سامانه برنامه‏ریزی مسکن شهری ایران. داده‌های شاخص‌های شناسایی‌شده دارای اهمیت زیادی در برنامه‌ریزی‌‌ مسکن دارند. چنانچه متغیر اقتصاد مسکن بیشترین رابطه و متغیر مسکن حمایتی کمترین رابطه را در شاخص‌های برنامه‌ریزی‌‌ مسکن نشان می‏دهد.
بر اساس نتایج تأثیرگذاری هر یک از متغیرها(داده ها) بر برنامه‌ریزی‌‌ مسکن تأیید گردید و متغیر اقتصاد مسکن بیشترین تأثیر و متغیر مسکن حمایتی کمترین تأثیر را دارد. پس با ایجاد بانک اطلاعاتی یا سامانه‌ای بر اساس الگوی ارائه شده برای برنامه‌ریزی مسکن شهری ایران، ضمن درک وضعیت موجود مسکن، با استفاده از آن سیاست‎‌گذاری بهتری در ارتباط با برنامه‌ریزی‌ مسکن صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Modelling Of Indicators Data In database Housing Planning Of Iran’s Urban

نویسندگان [English]

 • Azam Adhami Khameneh 1
 • Fahimeh Babalhavaeji 2
 • Abolfazl Meshkini 3
 • fatemeh nooshinfard 4
 • Dariush Matlabi 5

1 Knowledge and Information Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Communication and Knowledge Sciences group,Faculty of Humanities,Science and Research Branch of Islamic Azad University,Tehran,Iran

3 Geography and Urban Planning, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

4 science and research branch of tehran

چکیده [English]

The analysis of quantitative and qualitative issues of housing is done through a tool that is presented in the form of variables called housing indicators and express different economic, social, cultural and physical dimensions of housing. The aim of this study was to design a model for index data in Iran's urban housing planning database. The present study is applied and in terms of nature, the method is a combination of qualitative methods with Delphi approach and quantitative with analytical survey method. First, from the meta-combined method and the study of previous studies of indicators, the relevant categories were identified and confirmed by two Delphi rounds. In a small part of the population of 167 experts and housing managers were implemented. The research tool was a checklist in the meta-combination section and in the Delphi section and a questionnaire in order to quantitatively analyze descriptive and inferential statistics with the help of SPSS software. To test the theoretical model, the structural equation modeling method was used with confirmatory factor analysis and with the help of Amos software.In this research, the factors of housing and infrastructure, economic housing, supportive housing and land and their components with housing planning are presented. In the economic factor, ten categories, housing and infrastructure with seven categories and supportive housing in two categories and land are presented. And in the conceptual model of index data in Iran's urban housing planning system. The data of the identified indicators are of great importance in housing planning. If the variable of housing economy shows the highest relationship and the variable of supportive housing shows the lowest relationship in housing planning indicators. Based on the results, the effect of each variable (data) on housing planning was confirmed and the variable of housing economy has the most impact and the variable of supportive housing has the least impact. Therefore, by creating a database or system based on the model provided for urban housing planning in Iran, while understanding the current housing situation, using it, better policy-making in relation to housing planning can be done.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Data Model"
 • "Housing Database"
 • "housing indicators"
 • " Housing Planning"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1399
 • تاریخ دریافت: 03 اسفند 1399
 • تاریخ پذیرش: 03 اسفند 1399