تحلیل تأثیر کیفیت اطلاعات بر کیفیت گزارشگری مالی با تأکید بر نقش مدیریت ریسک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد بین‎المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/aimj.2021.133863

چکیده

کیفیت گزارشگری مالی، عامل مؤثری برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی است که می‌تواند بر ابعاد مختلف شرکت تأثیر داشته باشد. اگرچه این موضوع در ادبیات مالی و حسابداری، پژوهشهای زیادی بههمراه داشته است، اما در خصوص تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری و مدیریت ریسک بر کیفیت گزارشگری با روش تحلیل ساختار، پژوهشهای معدودی انجام ‌شده است. در این پژوهش، برای سنجش کیفیت، گزارشگری مالی در قالب شش روش در شرکت‌های ایرانی بررسی شده است. به این منظور، 138 شرکت، از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران به‌عنوان نمونه انتخاب شده و اطلاعات مالی آنها طی سال‌های 1390 تا 1397 بررسی شده است. شواهد تجزیه‌ و تحلیل بر روش معادلات ساختاری نشان می‌دهد که کیفیت اطلاعات حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی تأثیر معنادار و مثبتی دارد، اما مدیریت ریسک نمی‌تواند نقشی در تعدیل این رابطه نداشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modeling Structural Equations to Investigate the Impact of Information Quality Indicators on Financial Risk Quality Risk with Emphasis on the Risk Management Intermediary Role: Evidence from the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Maryam Aghamohammadi, 1
  • Roya Darabi 2
  • Ali Najafi-Moghadam 3

1 Department of Accounting, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran

2 Associate Prof., Department of Accounting, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Assistant Prof., Department of Accounting, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Financial reporting quality is an effective factor in reducing information asymmetry that can affect different dimensions of a company. Although much research has been done in the financial and accounting literature, few studies have been conducted on the impact of accounting information quality and risk management on the quality of reporting using the structured analysis approach. In this research, six companies have been investigated in order to evaluate the quality of financial reporting in Iranian companies. For this purpose, 138 companies were selected from the companies listed in the Tehran Stock Exchange as their sample and their financial information during the years 2012-2019 has been studied. Structural equation analysis evidence suggests that the quality of accounting information has a positive and significant effect on financial reporting quality, but risk management cannot play a role in moderating this relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Reporting Quality
  • Accounting information quality
  • Risk Management
  • Structural Equations
دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 11
پاییز و زمستان 1399
صفحه 172-200
  • تاریخ دریافت: 14 دی 1399
  • تاریخ بازنگری: 30 فروردین 1400
  • تاریخ پذیرش: 22 تیر 1400