ارائه مدل تبیین تاثیرات اقتصادی اجرای طرح ملی جویشگر بومی درکشور ایران با در نظر گرفتن نقش مداخله گر دولت و متغییر میانجی کسب و کارهای نوپا

نویسندگان

1 گروه مدیریت فناوری اطلاعات- دانشکده مدیریت - دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مهندس فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک، موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی نورطوبی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران ، تهران، ایران

4 پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، پژوهشکده فناوری اطلاعات، مجری طرح جویشگر بومی، تهران، ایران

چکیده

امروزه سرویس جویشگرها (موتورهای جستجو) یکی از پرکاربردترین و پایه‌ای‌ترین سرویس‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در همه کشورها است. در سالیان اخیر بسیاری از کشورهای پیشرو همچون چین و کره جنوبی با توجه به وجود ویژگهای خاص فرهنگی و زبانی که داشته‌اند موفق شده‌اند با راه اندازی جویشگرهای بومی به تاثیرات اقتصادی زیادی هم در سطح کلان و هم سطح خرد دست یابند. از این رو سیاستگذاران کشور ایران نیز با درک چنین ضرورتی، در جهت اقدام به اجرای یک طرح ملی جهت حمایت از توسعه جویشگرهای بومی در کشور برآمدند. از آنجا که یکی از اهداف اصلی این طرح جنبه‌های اقتصادی آن بوده است، از این رو هدف این مقاله بررسی و تبیین چگونگی و میزان معناداری تاثیرات اقتصادی این طرح بوده است. برای این منظور ابتدا از طریق مصاحبه با متولیان و بازیگران اصلی این طرح، عوامل تاثیرگذار بر اقتصادی شدن جویشگرها براساس 4 متغییر مختلف شامل:1-متغییر کسب و کارهای نوپا، 2-متغییر طرح، 3-متغییر وزارت (بخش فاوا) و 4-متغییر حاکمیت مورد شناسایی قرار گرفت و سپس شاخص‌های ارزیابی هر سطح از طریق مطالعه مقالات بین المللی و اسناد راهبردی طرح جویشگر استخراج گردیده است. سپس با انتخاب جامعه آماری کسب وکارهای نوپای فعال در طرح جویشگر و انتخاب هدفمند نمونه‌های آماری از طریق روش گلوله برفی اقدام به جمع آوری داده‌های میدانی گردید. یافته‌ها و نتایج این پژوهش براساس تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار آماری PLS3 نشان دهنده آن بوده است که تاثیرات معنادار اقتصادی این طرح ملی صرفاً ناشی از حمایت این طرح از کسب و کارهای نوپا بوده است و از اینرو پیشنهاد گردیده است به عنوان یک تجربه موفق بتوان در سایر طرح‌های ملی نیز با حمایت و جلب مشارکت شرکتهای نوپا زمینه موفقیت هرچه بیشتر طرح‌های ملی را فراهم نمود. لازم به ذکر است دخالت نهادهای حاکمیتی در موفقیت اقتصادی طرح جویشگر بومی دارای تاثیرات منفی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proposing a model for explaining the economic impacts of implementing Local Search Engine’s National Plan in Iran with considering the role of government intervention and mediating factor of startup

نویسندگان [English]

  • Ayoub Mohammadian 1
  • Maryam Khodadad Barmi 2
  • Mohammad Jalali 3
  • Alireza Yari 4
1 Department of Information Technology Management - Faculty of Management - University of Tehran
2 MSc., Nooretouba higher education institute, Tehran, Iran
3 MSc., Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran
4 Faculty of Information technology, ICT research institute, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, search engine services are one of the most widely used and basic ICT services in all countries. In recent years, many leading countries such as China and South Korea have managed to achieve macroeconomic and micro level economic impacts, with the establishment of Native search engine, given their specific cultural and linguistic characteristics. Therefore, the policy makers of Iran having understood such a necessity went on to implement a national plan to support the development of native search engine in the country. Since one of the main goals of this project was its economic aspects, the purpose of this article is to examine and explain how and how much significant the economic impact of this plan has been. for this purpose, Initially, through interviews with the main custodians and main actors of this plan, the factors influencing the economics of the search engine are based on four different variables Were identified, including: 1- business startups Variable, 2- design variable, 3- ministry (ICT) variable and 4- governance variable and then the evaluation indicators of each level were extracted through the study of international papers and strategic documents of the search engine project. Then collecting field data was done by selecting a statistical society of active startups in the search engine program and Targeted selection of statistical samples by snowball method. The findings and results of this research based on data analysis using the PLS3 software showed that the significant economic effects of this national plan were merely due to the support of this scheme from the start-ups. Therefore, it has been suggested that as a successful experience, the success of more national projects could be provided in other national projects by supporting and attracting the participation of startup companies. It should be noted that the involvement of governance institutions in the economic success of the search engine plan had a negative impact.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Local search engines
  • Startups
  • Economic impact
  • ICT

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1398
  • تاریخ دریافت: 07 خرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 07 خرداد 1398