بررسی رابطه استنادات و اندازه سیستم نوآوری نانو فناوری ایران: یک رویکرد استقلال از مقیاس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی همبستگی میان اندازه سیستم نوآوری نانو فناوری ایران با استنادات آن، مبتنی بر قانون توان است. در این مطالعه تلاش شده است تا این مساله بررسی گردد که آیا توزیع استنادات در این سیستم نوآوری از قانون توان تبعیت می-کند یا خیر و آیا میتوان بین متغیرهای اندازه و استنادات همبستگی مبتنی بر قانون توان را جستجو نمود؟
روش مورد استفاده در این پژوهش از نوع علمسنجی و استفاده از رویکرد قانون توان است. دادههای این پژوهش از پایگاه وب.آف.نالج استخراج شده و بر مبنای مقالات تولید شده در سیستم نوآوری نانو فناوری ایران بوده است. به این منظور تعداد 4010 مدرک در چارچوب 145 سازمان مشارکت کننده در تولید مقالات استخراج گردید. به منظور بررسی وجود قانون توان و شناسایی پدیده استقلال از مقیاس در توزیع استنادات از R استفاده شده و تلاش شده است تا مقیاسپذیری دادهها و تبعیت سری دادهها از قانون توان مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد.
نتایج این بررسی در وجه نخست نشان میدهند که اندازه سیستم نوآوری(تعداد مقالات) و خروجی آن(استنادات) از قانون توان پیروی کرده و سیستم مورد بررسی از مقیاس مستقل است. همچنین نتایج این بررسی نشان میدهند که بین اندازه سیستم نوآوری و استنادات همبستگی مثبت وجود دارد و این همبستگی از قانون توان پیروی میکند. بر این اساس میتوان ادعا نمود که در سیستم نوآوری نانو فناوری ایران پدیده ظهوریافتگی استقلال از مقیاس وجود داشته و این سیستم یک سیستم پیچیده است. این پدیده یکی از ویژگیهای اصلی سیستمهای پیچده بوده و میتواند به سیاستگذاری در سیستمهای پیچیده نوآوری کمک نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between citation-based impact and size of Iran’s Nano innovation system: A Scale-independent Approach

چکیده [English]

The aim of this article is to explore the power-law correlation between size of Iran Nano innovation system and their citation-based impact. For this reason, we analyze articles of Iran Nano innovation system based on inCitesTM Database. The main questions for this study are: Does the distribution of citation on this innovation system follow the power-law distribution or not? And is there a power-law correlation between size of innovation system and citation-based impact? At this study, the size of the system is measured by the number of articles that published by the researchers at Nano innovation system of Iran and their outputs is measured by the citation based impact. Scale invariance is a criteria for exploring emergent property of complex systems and shows that the change in the size of some variables does not change the overall scale of the system or network.
The method used in this research is a scientometrics and use of power-law approach. The data of this research have been extracted from the web of knowledge database and based on the articles produced in Iran’s Nano innovation system. 27455 article was found and extracted into 779 unique organizations that participating in the producing of articles. R package was used In order to investigate the existence of the power-law correlation and identification of scale
At the one side, results shows that size of complex innovation systems(number of articles) and their outputs(citation-based impact) follow power-law distribution and we can found scale invariance property. These properties are evidenced in the power law correlation between complex innovation systems’ citation-based impact and their size with a scaling exponent α ≈ 0.7. The results suggest citations to a complex innovation system tend to decrease 20.7or 1.712 times when the system doubles its size over time. At the other side, we found inverse Matthew effect between citation based impact and size of innovation system. Based on this results, it can be argued that Iran's Nanotechnology innovation system is a complex system and show the emergent property.

کلیدواژه‌ها [English]

  • complex innovation system
  • power-law
  • Nano Technology
  • Scale invariance
  • Matthew effect

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1398
  • تاریخ دریافت: 06 شهریور 1398
  • تاریخ پذیرش: 06 شهریور 1398