بررسی و تبیین چگونگی بازتنظیم و کدگذاری دانش عینی مدیران و کارکنان شرکت های تولیدی منطقه آزاد اروند براساس روش نظریه داده بنیاد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف از این پژوهش شناسایی و تبیین چگونگی بازتنظیم و کدگذاری دانش عینی کارکنان و مدیران شرکت های تولیدی منطقه آزاد اروند با استفاده از نظریه داده بنیاد است.نظریه داده بنیاد یک شیوه پژوهش کیفی است که به وسیله ی آن با استفاده از یک دسته داده ها،نظریه ای تکوین می یابد.برای جمع آوری داده ها با 25نفر از مدیران و کارکنان شرکت های موجود در منطقه آزاد اروند مصاحبه های عمیقی صورت گرفت.معیار اصلی برای تعیین حجم نمونه،نیل به نقطه اشباع نظری بود .تمامی افراد حجم نمونه مورد مطالعه با رویکرد هدفمند انتخاب شدند.کدگذاری و تحلیل داده ها طی سه مرحله کدگذاری باز،کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی به انجام رسید و در نهایت راهبردهای عملیاتی در بازتنظیم و کدگذاری دانش عینی شامل:اکتشاف دانش،داده کاوی،متن کاوی،وب کاوی و نردبان سازی می باشد.در نتیجه،مدل پارادایمی چگونگی بازتنظیم و کدگذاری دانش عینی شرکت های تولیدی منطقه آزاد اروند شکل گرفت.عامل مهمی که می تواند در بازتنظیم و کدگذاری دانش تاثیر گذار باشد،مشارکت است.مستندسازی دانش تنها به توانایی فرد بستگی ندارد بلکه به تمایل شخص برای مستند نمودن دانش بستگی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation and Explanation of Reorganization and Coding of Objective Knowledge of Managers and Employees of Arvand Free Zone Manufacturing Companies Based on the Grounded Theory Method

نویسندگان [English]

  • Mohammad Makvandi 1
  • Yadollah Mehr Alizadeh 2
1 Ph.d student of educational management, Ahvaz branch, Islamic Azad university, Ahvaz, Iran.
2 Professor, Shahid Chamran University of Ahvaz
چکیده [English]

The purpose of this research is to identify and explain how to re-establish and codify the objective knowledge of the employees and managers of the companies of the Free District of Arvand using the grounded theory. The grounded theory is a qualitative research method by which, using a data set , A theory develops. For data gathering, 25 in-depth interviews were conducted with the managers and staff of the firms in the Arvand Free Zone. The main criterion for determining the sample size was to achieve a theoretical saturation point. All sample size targeted study was selected. Encoding and analyzing data in three stages of coding axial and selective coding, and ultimately operational strategies for re-establishing and encoding objective knowledge, including exploration of knowledge, data mining, text mining, web mining and lading. As a result, the paradigm model of how to re-establish and codify the objective knowledge of companies The production of the Arvand Free Zone was formed. An important contribution to the redefinition and codification of knowledge is participation. Knowledge retention depends not only on the individual's ability but on the person's willingness to document knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge
  • Knowledge restoration
  • knowledge encoding
  • objective knowledge of managers and employees
  • Arvand Free Zone Companies

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1398
  • تاریخ دریافت: 27 شهریور 1398
  • تاریخ پذیرش: 27 شهریور 1398