ا

 • اعتباریان، اکبر طراحی مدل ارزیابی زیرساخت‎های سازمانی در ارائه خدمات الکترونیکی با رویکرد هوش تجاری (نمونه پژوهشی: شرکت‌های خصوصی خدمات الکترونیک استان اصفهان) [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 35-62]
 • البرزی، محمود تأثیر مقبولیت سیستم هوشمندی کسب‌وکار بر عملکرد مالی سازمان [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 179-200]
 • التماسی، مهشید اولویت‌بندی معیارهای چارچوب تجمیعی مدیریت داده‌های اقتصادی در کسب‌وکارهای دانش‌بنیان مبتنی بر چارچوب‌های مدیریت داده [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 201-220]
 • امینی، مائده پیشایندهای به‌کارگیری کلان‌‎داده برای نوآوری در فعالیت‌های بازاریابی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 243-268]

ب

 • باب الحوائجی، فهیمه بررسی تأثیر علل سه‌گانه نظریه شناختی ـ اجتماعی بندورا بر تعامل کاربران با کتابخانه‌های دیجیتالی دانشگاهی ایران [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 63-89]
 • باب الحوائجی، فهیمه طراحی الگوی مرکز دانش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 1-23]
 • باقری نژاد، جعفر توسعه خدمات فناوری اطلاعات در سیستم بانکداری الکترونیکی مبتنی بر ادغام کوبیت ـ توگف (نمونه‌کاوی موردی: یکی از بانک‌های استان تهران) [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 269-294]

پ

 • پوطی، نسیبه مرور نظام‌مند ابعاد پذیرش تجارت اجتماعی توسط مشتریان [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 1-34]

ت

 • تقوا، محمدرضا مرور نظام‌مند ابعاد پذیرش تجارت اجتماعی توسط مشتریان [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 1-34]
 • تقوی فرد، محمدتقی مرور نظام‌مند ابعاد پذیرش تجارت اجتماعی توسط مشتریان [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 1-34]

ج

 • جعفری، سید محمدباقر پیشایندهای به‌کارگیری کلان‌‎داده برای نوآوری در فعالیت‌های بازاریابی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 243-268]

ح

 • حریری، نجلا بررسی تأثیر علل سه‌گانه نظریه شناختی ـ اجتماعی بندورا بر تعامل کاربران با کتابخانه‌های دیجیتالی دانشگاهی ایران [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 63-89]
 • حریری، نجلا طراحی الگوی مرکز دانش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 1-23]
 • حسن زاده، محمد طراحی الگوی مرکز دانش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 1-23]

خ

 • خادمی زاده، شهناز شناسایی و رتبه‌بندی نیازهای اطلاعاتی مدیران پژوهشی در سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 90-107]
 • خوشنود، فاطمه طراحی الگوی مرکز دانش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 1-23]

ر

 • رجب زاده قطری، علی تأثیر مقبولیت سیستم هوشمندی کسب‌وکار بر عملکرد مالی سازمان [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 179-200]
 • رحمانی، اسرین بررسی نقش خوشه‌ها و عوامل مؤثر بر آنها در تحقق اقتصاد دانش‌بنیان (مطالعه موردی: نقش خوشه فناوری اطلاعات و ارتباطات) [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 221-242]
 • رضائی نور، جلال توسعه خدمات فناوری اطلاعات در سیستم بانکداری الکترونیکی مبتنی بر ادغام کوبیت ـ توگف (نمونه‌کاوی موردی: یکی از بانک‌های استان تهران) [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 269-294]

ز

 • زارع چاهوکی، محمد علی پیشنهاد کاربران تلگرام بر اساس گراف عضویت و سنجش گروه‌ها با داشتن کاربرانی از جامعه هدف [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 108-135]

س

 • سلطانی، رؤیا طراحی مدل هوشمندسازی سطح خدمات توافق‌شده مبتنی بر بلاکچین با استفاده از نظریه داده‌بنیاد [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 24-48]

ش

 • شریفی آذر، سحر شناسایی و رتبه‌بندی نیازهای اطلاعاتی مدیران پژوهشی در سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 90-107]
 • شعائی، حسین توسعه خدمات فناوری اطلاعات در سیستم بانکداری الکترونیکی مبتنی بر ادغام کوبیت ـ توگف (نمونه‌کاوی موردی: یکی از بانک‌های استان تهران) [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 269-294]

ط

 • طلوعی اشلقی، عباس طراحی مدل هوشمندسازی سطح خدمات توافق‌شده مبتنی بر بلاکچین با استفاده از نظریه داده‌بنیاد [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 24-48]

ع

 • عصاره، فریده فراتحلیل مطالعات حوزه کاربردپذیری نظام ذخیره و بازیابی اطلاعات کتابخانه مبتنی بر فناوری‌های وب معنایی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 157-178]
 • عظیمی، محمدحسن شناسایی و رتبه‌بندی نیازهای اطلاعاتی مدیران پژوهشی در سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 90-107]
 • علیپور حافظی، مهدی بررسی تأثیر علل سه‌گانه نظریه شناختی ـ اجتماعی بندورا بر تعامل کاربران با کتابخانه‌های دیجیتالی دانشگاهی ایران [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 63-89]
 • عیوضی، رضا بررسی قابلیت کاربست داده‏های کاربران توئیتردر ارزیابی اثربخشی (مورد مطالعه: سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران) [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 136-156]

ف

 • فتحیان، محمد مرور نظام‌مند ابعاد پذیرش تجارت اجتماعی توسط مشتریان [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 1-34]
 • فهیم نیا، فاطمه بررسی تأثیر علل سه‌گانه نظریه شناختی ـ اجتماعی بندورا بر تعامل کاربران با کتابخانه‌های دیجیتالی دانشگاهی ایران [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 63-89]

ک

 • کاظمی، علی اولویت‌بندی معیارهای چارچوب تجمیعی مدیریت داده‌های اقتصادی در کسب‌وکارهای دانش‌بنیان مبتنی بر چارچوب‌های مدیریت داده [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 201-220]
 • کریم‌پور، داود پیشنهاد کاربران تلگرام بر اساس گراف عضویت و سنجش گروه‌ها با داشتن کاربرانی از جامعه هدف [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 108-135]
 • کریمی، آصف پیشایندهای به‌کارگیری کلان‌‎داده برای نوآوری در فعالیت‌های بازاریابی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 243-268]
 • کریمی، محمد شریف بررسی نقش خوشه‌ها و عوامل مؤثر بر آنها در تحقق اقتصاد دانش‌بنیان (مطالعه موردی: نقش خوشه فناوری اطلاعات و ارتباطات) [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 221-242]
 • کعب عمیر، فریده فراتحلیل مطالعات حوزه کاربردپذیری نظام ذخیره و بازیابی اطلاعات کتابخانه مبتنی بر فناوری‌های وب معنایی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 157-178]
 • کیا، علی اصغری بررسی قابلیت کاربست داده‏های کاربران توئیتردر ارزیابی اثربخشی (مورد مطالعه: سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران) [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 136-156]

گ

 • گزنی، علی فراتحلیل مطالعات حوزه کاربردپذیری نظام ذخیره و بازیابی اطلاعات کتابخانه مبتنی بر فناوری‌های وب معنایی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 157-178]

ل

 • لبافی، سمیه بررسی قابلیت کاربست داده‏های کاربران توئیتردر ارزیابی اثربخشی (مورد مطالعه: سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران) [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 136-156]

م

 • محمدیان، ایوب پیشایندهای به‌کارگیری کلان‌‎داده برای نوآوری در فعالیت‌های بازاریابی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 243-268]
 • مریدی، زهرا طراحی مدل هوشمندسازی سطح خدمات توافق‌شده مبتنی بر بلاکچین با استفاده از نظریه داده‌بنیاد [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 24-48]
 • موسوی، سید علیرضا طراحی مدل هوشمندسازی سطح خدمات توافق‌شده مبتنی بر بلاکچین با استفاده از نظریه داده‌بنیاد [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 24-48]

ن

 • نبی‌اللهی، اکبر طراحی مدل ارزیابی زیرساخت‎های سازمانی در ارائه خدمات الکترونیکی با رویکرد هوش تجاری (نمونه پژوهشی: شرکت‌های خصوصی خدمات الکترونیک استان اصفهان) [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 35-62]
 • نجفی، سید محمد باقر بررسی نقش خوشه‌ها و عوامل مؤثر بر آنها در تحقق اقتصاد دانش‌بنیان (مطالعه موردی: نقش خوشه فناوری اطلاعات و ارتباطات) [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 221-242]
 • نعمتی لفمجانی، سمیه بررسی تأثیر علل سه‌گانه نظریه شناختی ـ اجتماعی بندورا بر تعامل کاربران با کتابخانه‌های دیجیتالی دانشگاهی ایران [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 63-89]
 • نقش، امیررضا طراحی مدل ارزیابی زیرساخت‎های سازمانی در ارائه خدمات الکترونیکی با رویکرد هوش تجاری (نمونه پژوهشی: شرکت‌های خصوصی خدمات الکترونیک استان اصفهان) [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 35-62]
 • نقشینه، نادر اولویت‌بندی معیارهای چارچوب تجمیعی مدیریت داده‌های اقتصادی در کسب‌وکارهای دانش‌بنیان مبتنی بر چارچوب‌های مدیریت داده [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 201-220]

ه

 • هاشمی، حامد تأثیر مقبولیت سیستم هوشمندی کسب‌وکار بر عملکرد مالی سازمان [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 179-200]
 • هیهاوند زواری پور، رسول طراحی مدل ارزیابی زیرساخت‎های سازمانی در ارائه خدمات الکترونیکی با رویکرد هوش تجاری (نمونه پژوهشی: شرکت‌های خصوصی خدمات الکترونیک استان اصفهان) [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 35-62]