ا

 • ارشادی، محمدجواد کاربرد تکنیک‌ تحلیل ریشه در حل مشکلات کیفی سامانه‌های اطلاعاتی تحقیقاتی: مطالعه موردی سامانه‌ اشاعة اطلاعات پایان‌نامه‌ها/ رساله‌های دانش‌آموختگان داخل کشور (گنج) [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 75-89]
 • اصنافی، امیررضا بررسی صحت استنادی پایان‌نامه‌های دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 90-103]

ث

 • ثقه الاسلامی، علیرضا تحلیل مقایسه‌ای دو چارچوب مفهومی در اخلاق آموزش الکترونیک [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 104-121]

ح

 • حیدری، امیر نگاشت نقشه راه فناوری اطلاعات: رویکردی برای همراستایی راهبردهای فناوری اطلاعات با راهبردهای کسب‌و‌کار [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 15-37]

خ

 • خدمتگزار، حمیدرضا ارزیابی تطبیقی کارایی ساختار وضوح نظام‌های شناسگر دیجیتالی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 38-59]

ر

 • رجبی، تقی کاربرد تکنیک‌ تحلیل ریشه در حل مشکلات کیفی سامانه‌های اطلاعاتی تحقیقاتی: مطالعه موردی سامانه‌ اشاعة اطلاعات پایان‌نامه‌ها/ رساله‌های دانش‌آموختگان داخل کشور (گنج) [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 75-89]
 • رحمانی، مهدی بررسی صحت استنادی پایان‌نامه‌های دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 90-103]
 • رضایی، نسا کاربرد تکنیک‌ تحلیل ریشه در حل مشکلات کیفی سامانه‌های اطلاعاتی تحقیقاتی: مطالعه موردی سامانه‌ اشاعة اطلاعات پایان‌نامه‌ها/ رساله‌های دانش‌آموختگان داخل کشور (گنج) [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 75-89]

ش

 • شیرانی، فرهاد کاربرد تکنیک‌ تحلیل ریشه در حل مشکلات کیفی سامانه‌های اطلاعاتی تحقیقاتی: مطالعه موردی سامانه‌ اشاعة اطلاعات پایان‌نامه‌ها/ رساله‌های دانش‌آموختگان داخل کشور (گنج) [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 75-89]

ع

 • عرفان منش، محمدامین بررسی صحت استنادی پایان‌نامه‌های دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 90-103]
 • علیپور حافظی، مهدی ارزیابی تطبیقی کارایی ساختار وضوح نظام‌های شناسگر دیجیتالی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 38-59]
 • علیپور حافظی، مهدی تحلیل وضعیت مدیریت نظام شابک در جهان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 61-74]

ق

 • قاسمی، منیره تعیین عناصر ارتباطی در مارک ایران بر اساس روابط مطرح در موجودیت‌های گروه اول الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتاب شناختی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 1-14]
 • قاضی میرسعید، سیدجواد تعیین عناصر ارتباطی در مارک ایران بر اساس روابط مطرح در موجودیت‌های گروه اول الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتاب شناختی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 1-14]

م

 • محبی، آزاده نگاشت نقشه راه فناوری اطلاعات: رویکردی برای همراستایی راهبردهای فناوری اطلاعات با راهبردهای کسب‌و‌کار [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 15-37]
 • مطلبی، داریوش تحلیل وضعیت مدیریت نظام شابک در جهان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 61-74]