ا

 • ابویی اردکان، مصطفی بررسی پارامترهای تأثیرگذار در ایجاد عیب چسبندگی ورق‌های فولادی تحت نورد سرد با کشف دانش از داده‌های فرآیندی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 31-54]
 • احمد فصیح، صدیقه طراحی مدل پارادایمی مدیریت حین بحران و ارائه‌ی راهکارهای پیشگیری: بررسی سازمان‌های اسنادی (آرشیوی) کشور [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 163-180]
 • اسفندیای مقدم، علی رضا ارزیابی کارآیی کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های جامع دولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران با رویکرد تحلیل پوششی داده ها DEA )) و وزن‌های مشترک( CSW) [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 106-137]
 • اسماعیل گیوی، محمد رضا طراحی مدل پارادایمی مدیریت حین بحران و ارائه‌ی راهکارهای پیشگیری: بررسی سازمان‌های اسنادی (آرشیوی) کشور [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 163-180]
 • اصنافی، امیررضا تعیین وضعیت استفاده از ابزارهای وب 2.0 مبتنی بر پیاده‌سازی آلتمتریکس: مطالعه موردی کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 77-105]
 • اکرامی فرد، آلاء ارائه الگوی هوش کسب‌وکار آموزشی دانشگاه‌ با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری (موردمطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد) [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 1-30]
 • امیری، مقصود ارزیابی کارآیی کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های جامع دولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران با رویکرد تحلیل پوششی داده ها DEA )) و وزن‌های مشترک( CSW) [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 106-137]

ب

 • باب الحوائجی، فهیمه طراحی مدل پارادایمی مدیریت حین بحران و ارائه‌ی راهکارهای پیشگیری: بررسی سازمان‌های اسنادی (آرشیوی) کشور [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 163-180]
 • باطنی، علی اکبر بررسی پارامترهای تأثیرگذار در ایجاد عیب چسبندگی ورق‌های فولادی تحت نورد سرد با کشف دانش از داده‌های فرآیندی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 31-54]
 • بیات، محمدکریم ارزیابی کارآیی کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های جامع دولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران با رویکرد تحلیل پوششی داده ها DEA )) و وزن‌های مشترک( CSW) [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 106-137]
 • بیگ‌زاده، صفر حق پدیدآور مقاله علمی – پژوهشی بر آگاهی از سرنوشت اثر (بررسی مرحله داوری، مطالعه تطبیقی) [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 1-26]

پ

 • پوطی، نسیبه مروری جامع بر مدلهای ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک و ارائه روش شناسی ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک در سطح تحلیل استانی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 139-168]

ت

 • تقوا، محمدرضا تأثیر فناوری اطلاعات سبز بر مؤلفه اقتصادی پایداری سازمانی (مطالعه موردی: سازمان‌های کوچک و متوسط ایرانی) [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 143-161]

ح

 • حاجی حیدری، نسترن تحلیل شبکه روابط میان تئوری ها و پژوهش های سیستم های اطلاعاتی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 27-50]
 • حریری، نجلا تعیین وضعیت استفاده از ابزارهای وب 2.0 مبتنی بر پیاده‌سازی آلتمتریکس: مطالعه موردی کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 77-105]
 • حسین پور، محمد شناسایی و تبیین عوامل کلیدی موفقیت دانش محور شدن شرکتهای تولیدی در منطقه آزاد اروند. [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 69-98]

خ

 • خدیور، آمنه ارائه مدلی جهت پیش‌بینی موضوعات مرتبط با هوشمندی کسب‌وکار [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 57-78]
 • خلیلی، احمد بررسی تغییرات حوزه تحقیقاتی کیفیت داده با استفاده از تحلیل همرخدادی کلمات کلیدی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 121-138]

د

 • دهدشتی شاهرخ، زهره تأثیر فناوری اطلاعات سبز بر مؤلفه اقتصادی پایداری سازمانی (مطالعه موردی: سازمان‌های کوچک و متوسط ایرانی) [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 143-161]
 • دوخانی، فیروزه تعیین وضعیت استفاده از ابزارهای وب 2.0 مبتنی بر پیاده‌سازی آلتمتریکس: مطالعه موردی کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 77-105]

ر

 • رستگار، عباسعلی طراحی و تبیین مدل سیستم اطلاعات مدیریت اسرای ایرانی در اردوگاه‌های عراق و نقش آن در مدیریت منابع انسانی اسرا [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 51-68]
 • رسولی، بهروز حق پدیدآور مقاله علمی – پژوهشی بر آگاهی از سرنوشت اثر (بررسی مرحله داوری، مطالعه تطبیقی) [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 1-26]
 • رضوان، محمد تقی بررسی پارامترهای تأثیرگذار در ایجاد عیب چسبندگی ورق‌های فولادی تحت نورد سرد با کشف دانش از داده‌های فرآیندی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 31-54]
 • رنجبر، محمود ارائه الگوی هوش کسب‌وکار آموزشی دانشگاه‌ با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری (موردمطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد) [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 1-30]

ز

 • زنگنه نژاد، نرجس تحلیل شبکه روابط میان تئوری ها و پژوهش های سیستم های اطلاعاتی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 27-50]
 • زینل همدانی، علی بررسی پارامترهای تأثیرگذار در ایجاد عیب چسبندگی ورق‌های فولادی تحت نورد سرد با کشف دانش از داده‌های فرآیندی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 31-54]

س

 • سهرابی، بابک ارائه مدلی جهت پیش‌بینی موضوعات مرتبط با هوشمندی کسب‌وکار [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 57-78]

ش

 • شیرانی، فرهاد فراتحلیل عوامل مؤثر بر به اشتراک‌گذاری دانش صریح در بافت‌ دانشگاهی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 99-120]

ص

 • صالحی، مسعود تحلیل شبکه روابط میان تئوری ها و پژوهش های سیستم های اطلاعاتی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 27-50]

ظ

 • ظهرابی، مسعود تأثیر فناوری اطلاعات سبز بر مؤلفه اقتصادی پایداری سازمانی (مطالعه موردی: سازمان‌های کوچک و متوسط ایرانی) [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 143-161]

ع

 • عباسی، فاطمه ارائه مدلی جهت پیش‌بینی موضوعات مرتبط با هوشمندی کسب‌وکار [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 57-78]

ف

 • فیض، داود طراحی و تبیین مدل سیستم اطلاعات مدیریت اسرای ایرانی در اردوگاه‌های عراق و نقش آن در مدیریت منابع انسانی اسرا [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 51-68]

م

 • مانیان، امیر ارائه مدلی جهت پیش‌بینی موضوعات مرتبط با هوشمندی کسب‌وکار [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 57-78]
 • مکوندی، محمد شناسایی و تبیین عوامل کلیدی موفقیت دانش محور شدن شرکتهای تولیدی در منطقه آزاد اروند. [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 69-98]
 • ملک زاده، غلامرضا ارائه الگوی هوش کسب‌وکار آموزشی دانشگاه‌ با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری (موردمطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد) [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 1-30]
 • مهرعلی زاده، یدالله شناسایی و تبیین عوامل کلیدی موفقیت دانش محور شدن شرکتهای تولیدی در منطقه آزاد اروند. [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 69-98]

ن

 • ناخدا، مریم طراحی مدل پارادایمی مدیریت حین بحران و ارائه‌ی راهکارهای پیشگیری: بررسی سازمان‌های اسنادی (آرشیوی) کشور [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 163-180]
 • نبوی چاشمی، سید رضی طراحی و تبیین مدل سیستم اطلاعات مدیریت اسرای ایرانی در اردوگاه‌های عراق و نقش آن در مدیریت منابع انسانی اسرا [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 51-68]
 • نوشن فرد، فاطمه تعیین وضعیت استفاده از ابزارهای وب 2.0 مبتنی بر پیاده‌سازی آلتمتریکس: مطالعه موردی کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 77-105]

ه

 • هدائی، هانیه فراتحلیل عوامل مؤثر بر به اشتراک‌گذاری دانش صریح در بافت‌ دانشگاهی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 99-120]