1. اجتماع‏یابی صفحات وب در شبکه‏های اینترنتی دارای ویژگی‏ با استفاده از رویکرد برنامه‏ریزی ریاضی

صفحه 1-20

اسماعیل علی نژاد؛ بابک تیمورپور


2. بررسی مقایسه ای هویت واقعی و مجازی افراد(مورد مطالعه جوانان شهر یاسوج)

صفحه 21-44

سید علی پرهیز؛ ابوالفضل ذوالفقاری


3. اطلاعیه نشریه در خصوص حذف مقاله: "ارائه الگوی مدیریت پس از بحران در مراکز آرشیوی ایران"

صفحه 45-62


4. چارچوبی برای تحلیل موقعیت‌های اخلاقی در پژوهش‌های اینترنتی

صفحه 63-88

علیرضا ثقه‌الاسلامی


5. ارائه مدل بلوغ قابلیت نوآوری مبتنی بر دانش مشتری بر اساس روش فراترکیب

صفحه 89-109

زهرا پورسعید بناب؛ محمد موسی خانی؛ ابوذر عرب سرخی؛ ایوب محمدیان


6. شناسایی تأثیر عوامل انسانی بر امنیت اطلاعات در اداره آموزش و پرورش

صفحه 110-128

فاطمه زندیان؛ آی جمال غراوی؛ محمد حسن زاده


7. طراحی چارچوب مفهومی حکمرانی دانش در سازمان‌های پروژه محور

صفحه 129-150

فواد بقراطی؛ مهدی شامی زنجانی؛ امیر مانیان