دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 7، پاییز و زمستان 1397 
5. ارائه مدل بلوغ قابلیت نوآوری مبتنی بر دانش مشتری بر اساس روش فراترکیب

صفحه 89-109

زهرا پورسعید بناب؛ محمد موسی خانی؛ ابوذر عرب سرخی؛ ایوب محمدیان