دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 8، بهار و تابستان 1398 (بهار و تابستان 1398) 
2. ارائه چارچوب حکمرانی دانش در شبکه‌های اجتماعی

صفحه 15-39

محمدرضا قدوسی؛ جعفر محمودی؛ محمد موسی خانی؛ مصطفی جعفری


6. روزآمدسازی و توسعۀ اصطلاح‌نامه‌های علمی و فنی ایرانداک

صفحه 99-118

تقی رجبی؛ ملوک السادات حسینی بهشتی؛ مهری صدیقی