دوره و شماره: دوره 1، شماره 1 - شماره پیاپی 1، پاییز و زمستان 1394 (زمستان 1394 و بهار 1395) 
4. تحلیل وضعیت مدیریت نظام شابک در جهان

صفحه 61-74

داریوش مطلبی؛ مهدی علیپور حافظی