1. تعیین عناصر ارتباطی در مارک ایران بر اساس روابط مطرح در موجودیت‌های گروه اول الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتاب شناختی

صفحه 1-14

منیره قاسمی؛ سیدجواد قاضی میرسعید


2. نگاشت نقشه راه فناوری اطلاعات: رویکردی برای همراستایی راهبردهای فناوری اطلاعات با راهبردهای کسب‌و‌کار

صفحه 15-37

آزاده محبی؛ امیر حیدری


3. ارزیابی تطبیقی کارایی ساختار وضوح نظام‌های شناسگر دیجیتالی

صفحه 38-59

حمیدرضا خدمتگزار؛ مهدی علیپور حافظی


4. تحلیل وضعیت مدیریت نظام شابک در جهان

صفحه 61-74

داریوش مطلبی؛ مهدی علیپور حافظی


5. کاربرد تکنیک‌ تحلیل ریشه در حل مشکلات کیفی سامانه‌های اطلاعاتی تحقیقاتی: مطالعه موردی سامانه‌ اشاعة اطلاعات پایان‌نامه‌ها/ رساله‌های دانش‌آموختگان داخل کشور (گنج)

صفحه 75-89

محمدجواد ارشادی؛ تقی رجبی؛ فرهاد شیرانی؛ نسا رضایی


6. بررسی صحت استنادی پایان‌نامه‌های دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

صفحه 90-103

مهدی رحمانی؛ امیررضا اصنافی؛ محمدامین عرفان منش


7. تحلیل مقایسه‌ای دو چارچوب مفهومی در اخلاق آموزش الکترونیک

صفحه 104-121

علیرضا ثقه الاسلامی