1. شناسایی تأثیر سیاست های کارآفرینی بر راه اندازی و توسعه کسب و کارهای دانش بنیان حوزه فاوا

صفحه 1-23

علی داوری؛ ترانه فرخ منش


2. عوامل تأثیرگذار بر رفتار اطلاع‌یابی کارآفرینان صنعت گیاهان دارویی

صفحه 24-49

الهه براری؛ ابوالقاسم عربیون؛ مرتضی اکبری


3. نقش بازی های رایانه ای در رواج عناصر زبانی بیگانه در میان دانش آموزان سوم راهنمایی شهر تهران

صفحه 50-73

مینا یمینی فیروز؛ سید رضا نقیب السادات؛ علی اضغر کیا


4. تحلیل هم‌واژگانی مقالات فارسی حوزه کشاورزی کرمان در نمایه استنادی علوم ایران با رویکرد ترسیم نقشه علمی

صفحه 74-96

زهره سلطانی زرندی؛ محمد باقر نگهبان؛ فاطمه مکی زاده


5. بررسی صحت استنادی پایان‌نامه‌های دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

صفحه 97-115

مهدی رحمانی؛ امیر رضا اصنافی؛ محمد امین عرفان منش


6. بررسی شاخص های ارزیابی کتابخانه‌های دانشگاهی مورد نیاز مدل تحلیل پوششی داده‌ها(DEA)؛ ارائه الگوی پیشنهادی

صفحه 116-143

محمد کریم بیات؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ مقصود امیری


7. حق مالکیت بر پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی از منظر حقوق مالکیت فکری (مطالعه تطبیقی)

صفحه 144-168

صفر بیگ زاده؛ بهروز رسولی