دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 4، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-180 
3. ارائه مدلی جهت پیش‌بینی موضوعات مرتبط با هوشمندی کسب‌وکار

صفحه 57-78

فاطمه عباسی؛ بابک سهرابی؛ آمنه خدیور؛ امیر مانیان