دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 5، پاییز و زمستان 1396 
2. تحلیل شبکه روابط میان تئوری ها و پژوهش های سیستم های اطلاعاتی

صفحه 27-50

نرجس زنگنه نژاد؛ نسترن حاجی حیدری؛ مسعود صالحی