1. حق پدیدآور مقاله علمی – پژوهشی بر آگاهی از سرنوشت اثر (بررسی مرحله داوری، مطالعه تطبیقی)

صفحه 1-26

صفر بیگ‌زاده؛ بهروز رسولی


2. تحلیل شبکه روابط میان تئوری ها و پژوهش های سیستم های اطلاعاتی

صفحه 27-50

نرجس زنگنه نژاد؛ نسترن حاجی حیدری؛ مسعود صالحی


3. طراحی و تبیین مدل سیستم اطلاعات مدیریت اسرای ایرانی در اردوگاه‌های عراق و نقش آن در مدیریت منابع انسانی اسرا

صفحه 51-68

سید رضی نبوی چاشمی؛ داود فیض؛ عباسعلی رستگار


4. شناسایی و تبیین عوامل کلیدی موفقیت دانش محور شدن شرکتهای تولیدی در منطقه آزاد اروند.

صفحه 69-98

محمد مکوندی؛ یدالله مهرعلی زاده؛ محمد حسین پور


5. فراتحلیل عوامل مؤثر بر به اشتراک‌گذاری دانش صریح در بافت‌ دانشگاهی

صفحه 99-120

فرهاد شیرانی؛ هانیه هدائی


6. بررسی تغییرات حوزه تحقیقاتی کیفیت داده با استفاده از تحلیل همرخدادی کلمات کلیدی

صفحه 121-138

احمد خلیلی


7. مروری جامع بر مدلهای ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک و ارائه روش شناسی ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک در سطح تحلیل استانی

صفحه 139-168

نسیبه پوطی