راهنمای نگارش مقاله

پذیرش نوشته‌‌ها

  مقالات دریافتی باید دارای ویژگیهای زیر باشد:

1-     مستخرج از فعالیت بدیع پژوهشی در حوزه‌های موضوعی نشریه باشد.

2-     پیش از این در نشریه‌های داخلی یا خارجی یا مقاله‌نامه‌های مجامع علمی چاپ نشده یا در انتظار چاپ نباشد.

3-     متن مقاله باید مطابق با شیوه نگارش نشریه نگاشته شود.

  نوشته‌‌های ارائه شده به فصلنامه در دو مرحله از سوی سردبیر و داوری بررسی می‌شوند. در مرحله اول داوری، نوشته‌‌هایی پذیرفته می‌شوند که با هدف و موضوع فصلنامه هم‌خوان و متناسب با سطح علمی فصلنامه باشند و پیش‌تر منتشر یا برای بررسی به نشریه دیگری ارائه نشده باشند. این نوشته‌‌ها باید بر اساس این راهنما تدوین و به فصلنامه ارائه شده باشند. در مرحله دوم داوری، نوشته‌‌هایی پذیرفته می‌شوند که از لحاظ محتوا دارای اعتبار کافی؛ به صورت مستند نوشته‌ شده؛ از روش‌های معتبر بهره‌ برده؛ در نتیجه پژوهش و مطالعه پدیدآور(ان) حاصل شده؛ از لحاظ موضوع دارای اهمیت کافی؛ و دارای ساختار و نگارشی علمی و روان باشند. فرایند داوری به صورت ناشناس انجام خواهد شد.

 •  نشریه علمی مدیریت اطلاعات در راستای پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، از سامانه همانندجوی ایرانداک استفاده می نماید.

اجزای فایل اصل مقاله به شرح زیر تنظیم می‌شود.

 • ابتدا عنوان کامل مقاله به فارسی ، چکیده‌ فارسی (حداقل150 کلمه و حداکثر350 کلمه) و واژه های کلیدی (حداکثر 7 واژه)
 • در انتهای مقاله عنوان کامل مقاله به انگلیسی ، چکیده‌ انگلیسی(حداقل150 کلمه و حداکثر350 کلمه) و واژه های کلیدی (حداکثر 7 واژه) 
 • درج قدردانی از حامی یا تأمین کننده اعتبار پژوهش (در صورت وجود) در مقاله
 • جداول نزدیک به متن مربوطه آورده  شود. منحنی‌ها، شکل‌ها و نمودارها سیاه و سفید، روشن، دقیق و اصل باشند و  در متن مقاله به شماره‌ی شکل ها، جداول و نمودارها اشاره شود. همینطور اعداد و شماره و تاریخ در متن با فونت فارسی آورده شود. 
 • بدنه اصلی مقاله باید شامل مقدمه، پیشینه پژوهش، روش پژوهش، تجزیه و تحلیل یافته‌ها و نتیجه‌گیری باشد.
 • پانویسها در انتهای هر صفحه درج شود.
 • پیوستها و یادداشتها در انتهای مقاله و بعد از استنادها آورده شوند.
 • متن نوشته شامل مطالب اصلی نوشته است که معمولاً با مقدمه آغاز و با فهرست منابع پایان می‌یابد. در صورتی که نوشته دارای پیوست‌هایی باشد،‌ این پیوست‌ها پس از فهرست منابع قرار می‌گیرند. در متن نوشته، توجه به نکات زیر ضرورت دارد:
 • نگارش متن نوشته بر اساس دستور خط فرهنگستان زبان فارسی صورت می‌گیرد.
 • از واژه‌های غیرفارسی در متن اصلی (به جز استناد به منابع غیرفارسی) استفاده نمی‌شود.
 • به تمامی شکل‌ها، جدول‌ها، فرمول‌ها، پانوشت‌ها، و پیوست‌ها باید در متن اصلی با ذکر شماره آنها اشاره شود.
 • پانوشت‌ها در پایین هر صفحه و با شماره‌های پیاپی تنظیم و حرف اول پانوشت‌های انگلیسی (به جز نام‌های خاص، سرواژه‌ها، و کوته‌نوشت‌ها) کوچک نوشته می‌شوند.
 • پیوست‌های نوشته در آخرین بخش آن می‌آیند. پیوست‌ها به ترتیب حرف‌های الفبای فارسی [پیوست «الف»، پیوست «ب»، پیوست «پ»، ...] نام‌گذاری و شماره صفحه‌های آنها در ادامه متن اصلی تنظیم می‌شوند.
 • در بخشی با نام «قدردانی» که در پایان نوشته و پیش از فهرست منابع می‌آید، به هر نوع حمایت یا کمکی که برای نگارش نوشته از سوی سازمان‌ها یا افراد صورت پذیرفته است، اشاره می‌شود.
 • استناد به منابع انگلیسی به صورت انگلیسی و برای منابع فارسی به فارسی انجام می‌شود.
 • منبع جدول‌ها و نمودار‌ها در عنوان آنها (در صورت وجود) ذکر می‌شوند.
 • فهرست منابع به ترتیب فارسی و انگلیسی و در پایان نوشته (پیش از پیوست‌ها ـ در صورت وجود) تنظیم می‌شود.
 • استناد به منابع در متن مقاله و فهرست منابع آن، به صورت نویسنده ـ تاریخ، مانند مثال‌های زیر، و بر اساس شیوه‌ (APA 7) صورت می‌گیرد.

 

مهم‌ترین نکات منبع‌نویسی به شیوه The American Psychological Association 7th edition (APA 7)

به طور کلی ساختار کلی استناد دهی به شیوه APA از روش زیر تبعیت می‌کند:

APA 7 Instruction AIM

لیکن، ارجاعات درون متن و انتهای متن، جزئیاتی را در بر می‌گیرد که به شرح زیر است:

.کتاب با یک نویسنده:

داخل متن: کریمی (۱۳۷۵) یا (کریمی، ۱۳۷۵)

در فهرست منابع:

 • کریمی، یوسف (۱۳۷۵). روانشناسی اجتماعی: نظریه‌ها، مفاهیم و کاربردها. نشر ارسباران
 • کریمی، یوسف (۱۳۸۲). روانشناسی اجتماعی: نظریه‌ها، مفاهیم و کاربردها(چاپ یازدهم). تهران: نشر ارسباران
 • وین رایت، ویلیام (بی‌تا). عقل و دل. ترجمه: محمدهادی شهاب (۱۳۸۶). قم: انتشارات پژوهشگاه علوم و معارف اسلامی
 • Välikangas, L. (2010). The resilient organization: How adaptive cultures thrive even when Strategy fails. NewYork: McGraw-Hill.

کتاب با دو نویسنده تا پنج نویسنده:

داخل متن:

 • مارشال و راسمن (۱۹۹۵) یا (مارشال و راسمن، ۱۹۹۵)
 • دیواندری، محمدیان، شامی زنجانی و عابدی (۱۳۹۳) یا (دیواندری، محمدیان، شامی زنجانی و عابدی، ۱۳۹۳)

در فهرست منابع:

 • مارشال، کاترین و راسمن، گرچن ب. (۱۹۹۵). روش تحقیق کیفی. ترجمه: علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی (۱۳۷۷). تهران: انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی
 • مارشال، ک. و راسمن، گ. ب. (۱۹۹۵). روش تحقیق کیفی. ترجمه: علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی (۱۳۷۷). تهران: انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی
 • سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه (۱۳۷۶). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگه.

نکته: منبع با بیش از شش نویسنده

 • منابعی که بیش از شش نویسنده دارند بعد از اولین نویسنده «و همکاران» اضافه می‌شود؛

 

مهم‌ترین نکات منبع‌نویسی به شیوه APA مجله

مقاله: مجله علمی-پژوهشی-ترویجی

 • اسدالهی، قربانعلی؛ یعقوبی، محمد و سلیمانی، بهرام (۱۳۷۲) بررسی میزان مردودی وقبولی با رتبه تولد در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر اصفهان در سال تحصیلی 67- 1366. پژوهش‌های روان‌شناختی، ۲(1)، 26- 32.
 • Khajeheian, D., Salavatian, S., Koli, Sh., Yazdani, A. (2020). Behavioral pattern of the Iranian digital native generation on Instagram: a data mining in social media big data. Quarterly Journal of Communication Research, 27(1), 9-32.

 

 

مقاله: مجموعه مقالات همایش ها

 • خامسان، احمد(۱۳۸۶). چالش های ایجاد برنامه های دکتری برخط. در مجموعه مقالات همایش تأملی بر دوره‌‌های دکتری ایران (ص۲۴-۳۵). موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، تهران، اردیبهشت ۱۳۸۶، دانشگاه پیام نور.

مقاله: کتاب‌های ویراستاری شده

کتاب ویراستاری شده کتابی است که هر فصل آن توسط یک یا چند نویسنده نگارش شده ولی مسئولیت کل کتاب به عهده ویراستار(ان) است که مسئولیت تنظیم مطالب را بر عهده دارند.

 • گیبس، گراهام(۲۰۰۳). ده سال بهبود یادگیری دانش آموز. در کریس راست (ویراستار): بهبود یادگیری دانش‌آموز (ص ۹ -۲۶) بریتانیا: انتشارات دانشگاه آکسفورد.

مقاله: برخط (آنلاین / اینترنتی)

 • دیلمقانی، میترا (بی تا). دانشگاه های مجازی: چالش ها و ضرورت ها. مقاله ارائه شده به کنفرانس آموزش الکترونیکی ایران. بازیابی شده در ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۵

منابع چاپ نشده: پایان نامه ها و گزارش های پژوهشی

 • خامسان، احمد(۱۳۷۴). بررسی مقایسه ای ادراک خود در زمینه تحولی و سلامت روانی. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، دانشگاه تهران، چاپ نشده.
 • خامسان، احمد؛ آیتی، محسن و تفضّلی مقدم، عباس(۱۳۸۰). بررسی مشکلات و نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه بیرجند. گزارش طرح پژوهشی مصوب دانشگاه بیرجند.

منبع‌نویسی از یک نویسنده با بیش از یک اثر در یک سال

 • کریمی، یوسف (۱۳۸۷الف). روان شناسی اجتماعی. تهران: رشد.
 • کریمی، یوسف (۱۳۸۷ب) . روان شناسی شخصیت. تهران: آگه.

منبع‌نویسی وقتی نویسنده شخص نیست

 • معاونت مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان (۱۳۸۷) جوانان، روابط خانوادگی و نسلی. تهران: انتشارات سازمان ملی جوانان.

 

ملاحظات افزوده

 • ارائه‌کننده نوشته می‌تواند فرد یا افرادی را برای داوری نوشته خود به فصلنامه مدیریت اطلاعات پیشنهاد کند. چنین افرادی باید دارای مدرک دکترای مرتبط با موضوع نوشته، صاحب‌نظر در زمینه موضوع نوشته، و دارای پست هیئت علمی در یکی از مؤسسه‌های آموزش عالی یا پژوهشی داخل یا خارج کشور باشند. فصلنامه الزامی در استفاده از افراد معرفی شده برای داوری نوشته‌ها ندارد.
 • فصلنامه مدیریت اطلاعات مقاله‌های دریافتی را بازنمی‌گرداند و در اصلاح و ویرایش آنها آزاد است.
 • فصلنامه مدیریت اطلاعات حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد.
 • پذیرش و انتشار نوشته‌ها در فصلنامه مدیریت اطلاعات به معنای تأیید محتوای آنها از سوی این فصلنامه نیست و مسئولیت نهایی هر نوشته بر عهده پدیدآور(ان) آن خواهد بود.
 •  مقالات برگرفته از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد و یا رساله دکتری در صورتی که نویسنده مسئول مکاتبات، استاد‌ راهنما باشد، قابل بررسی است. در خصوص دانشجویان دکتری در صورت درج نام استاد راهنما و امضای ایشان، دانشجو می تواند مسئول مکاتبات باشد.
 • مقالات ترجمه اصولاً پذیرفته نمی‌شود.