نویسنده = مهدی علیپور حافظی
بررسی تأثیر علل سه‌گانه نظریه شناختی ـ اجتماعی بندورا بر تعامل کاربران با کتابخانه‌های دیجیتالی دانشگاهی ایران

دوره 7، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 63-89

سمیه نعمتی لفمجانی؛ فهیمه باب الحوائجی؛ مهدی علیپور حافظی؛ نجلا حریری؛ فاطمه فهیم نیا


ارزیابی تطبیقی کارایی ساختار وضوح نظام‌های شناسگر دیجیتالی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 38-59

حمیدرضا خدمتگزار؛ مهدی علیپور حافظی


تحلیل وضعیت مدیریت نظام شابک در جهان

دوره 1، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 61-74

داریوش مطلبی؛ مهدی علیپور حافظی