نویسنده = محمدرضا اسمعیلی گیوی
ارائه چارچوب مفهومی شبکه‌های اجتماعی علمی با استفاده از روش فراترکیب

دوره 6، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 110-130

علی شرفی؛ علیرضا نوروزی؛ محمدرضا اسمعیلی گیوی؛ جلیل حیدری دهوئی


طراحی مدل پارادایمی مدیریت حین بحران و ارائه‌ی راهکارهای پیشگیری: بررسی سازمان‌های اسنادی (آرشیوی) کشور

دوره 3، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 163-180

صدیقه احمد فصیح؛ مریم ناخدا؛ محمد رضا اسماعیل گیوی؛ فهیمه باب الحوائجی