نویسنده = علی شرفی
ارائه چارچوب مفهومی شبکه‌های اجتماعی علمی با استفاده از روش فراترکیب

دوره 6، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 110-130

علی شرفی؛ علیرضا نوروزی؛ محمدرضا اسمعیلی گیوی؛ جلیل حیدری دهوئی