نویسنده = سعید صادقی دروازه
ارزیابی نقش قابلیت‌های سیستم اطلاعاتی در حصول عملکرد سازمان‌های پروژه‌محور

دوره 7، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 182-205

یاسر گلدوست؛ کامران فیضی؛ سعید صادقی دروازه؛ محمدرضا کاهن