اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

فرهاد شیرانی
رئیس و عضو هیئت مدیره انجمن مدیریت اطلاعات ایران

مدیریت اطلاعات، مدیریت دانش، آرشیوهای الکترونیکی، کارآفرینی اطلاعات، کسب و کارهای دانش‌بنیان

  • shiraniirandoc.ac.ir

سردبیر

محمد ابویی اردکان
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

اعضای هیات تحریریه

محمد ابویی اردکان
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

کامبیز بدیع
سرپرست معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

  • aim.info.jgmail.com
جمشید بهشتی
استاد دانشگاه McGill

هاجر ستوده
عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

علوم اطلاعات و دانش شناسی

بابک سهرابی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

مدیریت فناوری اطلاعات

سیروس علیدوستی
دانشیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

مدیریت فناوری اطلاعات

آرین قلی پور
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

مدیریت منابع انسانی

حسن کیانی خوزستانی
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا

علم اطلاعات و دانش شناسی

  • hkianialzahra.ac.ir
مریم نظری
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

مدیریت تجربه - پژوهش و ترویج سواد اطلاعاتی بافتی

مدیر اجرایی

زهرا واحد
مدیریت رسانه دانشگاه تهران

  • vahedut.ac.ir

کارشناس نشریه

سجاد ابویی اردکان
دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع، دانشگاه امیرکبیر

  • smkbhdgmail.com