داوران

نام داور وابستگی سازمانی
زهرا آراستی نامشخص
قاسم آزادی احمدآبادی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
حسین آقابابایی مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم/ عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان
هاشم آقازاده
مصطفی ابویی اردکان گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی
احسان احتشام نژاد عضو هیأت علمی/ مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
ارد احمدی گروه مهندسی صنایع دانشگاه خوارزمی
آرمان احمدی زاد استادیار مدیریت بازرگانی دانشگاه کردستان
محمّدرضا اخوان انوری استادیار گروه مدیریت، دانشگاه علم و فرهنگ
محمدجواد ارشادی دانشیار، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، تهران، ایران
اصغر اسدی مدیر ریسک و تطبیق بانک رفاه
محمدرحیم اسفیدانی استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
محمدرضا اسمعیلی گیوی استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
مرتضی اکبری دانشگاه تهران
مهشید التماسی استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
کیوان الستی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
سجاد الهی فرد شهرآرا،خ آرش مهر، بلوار غربی، خ امام منتظر، کوچه جواد حسینی، پ۳۶، واحد یکم غربی
نیما امیرشکاری عضو هیئت علمی و مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی
محمود بابایی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
سونا بایرام زاده استادیار گروه مدیریت، دانشگاه خاتم
مهدی بهارلو معاون پژوهش/ گروه پژوهشی مدیریت راهبردی و ارزیابی عملکرد راچونه
صفر بیگ زاده استادیار پژوهشکدۀ مدیریت فناوری اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
وحید بیگی
نصرالله پاک نیت استادیار پژوهشکده علوم اطلاعات، گروه پژوهشی زبان‌شناسی رایانشی
رویا پورنقی استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)،‌ تهران، ایران
علی پیران نژاد دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران
رحیم پیلوار عضو هیئت علمی دانشگاه تهران (پردیس فارابی)
محمدرضا تقی زاده یزدی عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
فتانه تقی یاره دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
فاطمه ثقفی هیئت علمی گروه آموزشی مدیریت صنعتی دانشگاه تهران
علیرضا ثقه الاسلامی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
حامد جعفرزاده دانشگاه مسی - نیوزلند
محمدحامد جعفرزاده هیئت علمی گروه آموزشی مدیریت فناوری اطلاعات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
المیرا جنوی استادیار، گروه ارزیابی سیاست‌ها و پایش علم، فناوری و نوآوری، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران
مبینا جنیدی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تهران- تهران - ایران.
سید کمال چهارسوقی مهندسی صنایع، دانشکده صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت مدرس،تهران، ایران
مریم چهرقانی دانشگاه تهران
نسترن حاجی حیدری دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
زهره حاجیها آزاد تهران شرق
حمیدرضا حبیبیان عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر
رضا حسان پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
علیرضا حسن زاده دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد،گروه مدیریت فناوری اطلاعات
محمد حسن زاده استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس
جلیل حیدری دهوئی دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
علی خالقی استادیار، گروه کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.
حمیدرضا خدمتگزار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
محمود خراط پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
بیان خسروی
احمد خلیلی جعفراباد دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تهران
داتیس خواجه ئیان گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
حسین خواجه جعفری مدرس دانشگاه، مدیر کل فنی خبر صدا و سیما
حامد داوری اردکانی استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
فریبرز درودی استادیار، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایران داک)، تهران، ایران
میترا دیلمقانی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
ایمان رئیسی وانانی دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
محمد ربیعی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
رضا رجبعلی بگلو پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
بهروز رسولی گروه سیاست اطلاعات، پژوهشکده جامعه و اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)، تهران،‌ایران
جلال رضائی نور دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم رییس دانشگاه صنعتی قم
محمدتقی رضوان گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
شبنم رفوآ
سعید روحانی گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
مرضیه زرین بال ماسوله پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
فاطمه زندیان استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
رسول زوارقی عضو هیئت علمی/دانشگاه تبریز
آرمان ساجدی نژاد استادیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات، پژوهشکده فناوری اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، تهران، ایران
محمد وحید سبط استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
مهدی سجادی فر
علی اصغر سعدآبادی دانشگاه شهید بهشتی
ندا سلطان محمدی ثبت نشده
بابک سهرابی استاد، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران .
مهدی شامی زنجانی دانشیار، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران
محمدعلی شاه حسینی دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
بهروز شاهمرادی استادیار، گروه اقتصاد علم، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران
سید مهدی شریفی عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
علی شعبانی استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
امین شکری پور عضو هیئت علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات )مرکز تحقیقات مخابرات ایران(
پرویز شهریاری عضو هیات علمی ارانداک
فاطمه شیخ شعاعی عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی (کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی)، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
فرهاد شیرانی استادیار،گروه تجارت الکترونیک، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک). تهران، ایران
منصور شیرزاد
فاطمه شیری دانشگاه
طیبه صاحب استادیار گروه حقوق مالکیت فکری دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس
محمد رضا صادقی مقدم
امیرحسین صدیقی استادیار گروه سیستم‌های اطلاعاتی، پژوهشکده فناوری اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، تهران، ایران
احرام صفری استادیار، گروه توسعه کاربردهای هوش مصنوعی، مرکزنوآوری وتوسعه هوش مصنوعی، پژوهشگاه ارتباطات وفناوری اطلاعات، تهران، ایران
داود طالبی گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه شهیدبهشتی
امید مهدی عبادتی استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
نغمه عبادی
طیبه عباسی
فاطمه عباسی محقق پسادکتری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.
ندا عبدالوند مدیریت فناوری اطلاعات/مدیریت/دانشگاه الزهرا/تهران/ایران
ابوذر عرب سرخی استادیار پژوهشکده امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تهران، ایران .
حسین عرب علی بیک گروه مهندسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
شهریار عزیزی
معصومه عزیزی استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‎شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه زابل
بابک علوی
مهدی علیپور حافظی استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سیروس علیدوستی
پریسا علیزاده استادیار/ گروه تامین مالی و اقتصاد علم،فناوری و نوآوری/ مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
سید ابراهیم عمرانی
حنان عموزاد دانشگاه تهران
مسعود غلامپور
سید امید فاطمی دانشیار پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
سمیه فتاحی هیات علمی، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
محمدرضا فتحی دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
آزاده فخرزاده استادیار پژوهشکده فناوری اطلاعات، گروه پژوهشی سیستم‌های اطلاعاتی
امین فرجی
علی فرهی مدیریت سرمایه انسانی- دانشکده مدیریت و برنامه ریزی- دانشگاه جامع امام حسین(ع)
سعید فلاح پور دانشگاه
فاطمه فهیم نیا دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
میترا فهیمی دکتری تحقیق در عملیات، دانشگاه تهران
سپیده فهیمی فر دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
کامران فیضی استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
روح اله قاسمی مدرس مدعو دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
علی حسین قاسمی
سروش قاضی نوری دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
حسن قلاوندی دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه ارومیه
رحمت الله قلی پور
سعید قنبری
حمید کاظمی
رضا کامل طباخ گروه مهندسی کامپیوتر، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.
. کشاورز ترک
سمیه لبافی استادیار، گروه پژوهشی مطالعات اجتماعی اطلاعات، پژوهشکده جامعه و اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)، تهران، ایران
امیر مانیان استاد، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران
آزاده محبی گروه پژوهشی سیستمهای اطلاعاتی، پژوهشکده فناوری اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
ندا محمد اسماعیلی عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
محمد ابراهیم محمدپور زرندی استاد، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی.
مسعود محمدی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
وحید محمدی پژوهشگر حوزه نوآوری
قنبر محمدی الیاسی
ایوب محمدیان دانشیار، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
نیما مختارزاده عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
حمیدرضا مختاری اسکی عضو هیات علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
مجید مختاریان پور عضو هیئت علمی دانشکد مدیریت دانشگاه تهران
شیما مرادی استادیار گروه علم سنجی، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران
محمد مرادی دانشکده مدیریت
بیتا مشایخی
علی معینی استاد دانشکده علوم مهندسی، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
علیرضا مقدسی عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
مسعود مقصودی
غلامرضا ملک زاده گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
سید احسان ملیحی استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
محمد جواد منصور زاده مرکز تحقیقات استئوپروز، پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران
عباس منوریان
یعقوب مهارتی دانشکده علوم اداری و اقتصادی
محمدرضا مهرگان استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
آرش موسوی
سیدجلال موسوی بازرگان استادیار دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ تهران
سید ابوالقاسم میر روشندل استادیار گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان
سید آیت الله میرزایی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مریم ناخدا
سمیه نادی راوندی استادیار دانشگاه علوم پزشکی کاشان
لیلا نامداریان استادیار پژوهشگاه ایرانداک
عباس نرگسیان عضو هیئت علمی گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
جلال الدین نصیری پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
نوید نظافتی مدیر گروه رشته مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
محسن نظری عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
مریم نظری مشاور و مدرس خودتوانمندسازی و پژوهش مولد
علی نعیمی صدیق هیات علمی، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات
نادر نقشینه دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
رضا نقی زاده عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
علی نمکی گروه مالی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
علیرضا نوروزی دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‏شناسی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
روح الله نوری
محمدرضا نیک بخت دانشگاه تهران
علیرضا یاری استادیار، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، پژوهشکده فناوری اطلاعات، مجری طرح جویشگر بومی، تهران، ایران.
حمیدرضا یزدانی دانشکده مدیریت پردیس فارابی دانشگاه تهران