طراحی مدل هوشمندسازی سطح خدمات توافق‌شده مبتنی بر بلاکچین با استفاده از نظریه داده‌بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

2 استادیار، گروه حسابداری و مدیریت، دانشکده مدیریت واحد فیروزآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزآباد، ایران

3 استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران

10.22034/aimj.2022.146828

چکیده

توافق سطح خدمات، تعهدی بین ارائه‌‌دهنده خدمات و مشتری است که در آن بر جنبه‌های خاصی از خدمات، کیفیت، در دسترس بودن و مسئولیت‌ها بین ارائه‌‌دهنده خدمات و کاربر خدمت توافق می‌شود. قرارداد هوشمند یک پروتکل معامله کامپیوتری است که شرایط قرارداد را اجرا می‏کند. هدف این پژوهش، طراحی مدل هوشمندسازی سطح خدمات توافق‌شده مبتنی بر بلاکچین با استفاده از نظریه داده‌بنیاد است. این پژوهش بر اساس نظریه داده‌بنیاد و با رویکرد کیفی ـ کمی انجام شد. روش جمع‌آوری داده‌ها در بخش کیفی، مصاحبه عمیق بوده و متون مصاحبه در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شد. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار مکس کیودا استفاده شد. روش نمونه‌گیری از نوع گلوله برفی است که در مجموع با انجام 13 مصاحبه با خبرگان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات اشباع حاصل شد. در بخش کمی جامعه آماری شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تعیین شد و به استناد روش مدل معادلات ساختاری حجم نمونه 160 نفر انتخاب شدند. برای اعتبارسنجی کمی مدل، از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شد. در بخش کیفی تعیین عوامل علی، زمینه‌ای، راهبرد، مداخله‌گر و پیامدهای حاصل از طراحی مدل توافق سطح خدمات انجام شد و در بخش کمی نیز، میزان تأثیر شرایط علی بر پدیده اصلی برابر با 618/0، میزان تأثیر پدیده اصلی بر راهبرد برابر با 589/0، میزان تأثیر شرایط زمینه‌ای بر راهبرد برابر با 543/0، میزان تأثیر شرایط مداخله‌گر بر راهبرد برابر با 413/0 و میزان تأثیر راهبرد بر پیامد برابر با 676/0 محاسبه شد. در بخش کیفی، پژوهش به طراحی مدل هوشمندسازی سطح خدمات توافق‌شده مبتنی بر بلاکچین با استفاده از نظریه داده‌بنیاد منتج شد و در بخش کمی نیز معناداری و ضریب استاندارد اجزای مدل تأیید شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design a Blockchain-based Service Level Agreement Smart Model by Using Grounded Theory

نویسندگان [English]

 • Zahra Moridi 1
 • Seyyed Alireza Mousavi 2
 • Abbas Toloie Eshlaghi 3
 • Roya Soltani 4

1 Ph.D. Candidate, Department of Information Technology Management, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran

2 Assistant Prof., Department of Department of Accounting and Management, Firoozabad Branch, Islamic Azad University, Firoozabad, Iran

3 Prof., Department of Industrial Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

4 Assistant Prof., Department of Industrial Management, Faculty of Engineering, Khatam University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Service level agreement is an obligation between the service provider and the customer in which specific aspects of service, quality, availability and responsibilities are agreed between the service provider and the service user. A smart contract is a computer transaction protocol that enforces the terms of a contract. The purpose of this study is to design a model of blockchain-based agreed service level intelligence using data foundation theory. This research was conducted based on the data theory of the Cholera Foundation with a qualitative-quantitative approach. The method of data collection in the qualitative section is in-depth interview and the interview texts were analyzed in three stages of open, axial and selective coding. Atlas software was used to analyze the data. The sampling method is snowball. 13 interviews were conducted with experts in the field of information and communication saturation technology. In the quantitative part of the statistical population, knowledge-based companies active in the field of information and communication technology were determined and based on the structural equation model method, a sample size of 160 people was selected. For quantitative validation of the model, structural equation modeling method was used. In the qualitative section, determining causal, context, strategy, intervention and consequences of designing the service level agreement model was performed and in the quantitative part, the effect of causal conditions on the main phenomenon was 0.618, the effect of the main phenomenon on the strategy was equal to 0.589 0. The effect of underlying conditions on strategy was 0.543, the effect of interventional conditions on strategy was equal to 0.413 and the effect of strategy on outcome was calculated equal to 0.676. In the qualitative part, the resulting research was based on the design of a new model of service level agreement based on data theory and in the quantitative part, the standard coefficient of the components of the model was confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Service level agreement
 • Smart contract
 • Blockchain
 • Grounded theory
دشتی، سیدابراهیم؛ دشتیان، وحید؛ نیرومند مرادی نژاد فائزه (1400). کاهش مصرف انرژی با حفظ توافق‎نامه سطح خدمات در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم بهینه‎سازی ازدحام ذرات. دومین کنفرانس بینالمللی پژوهشهای نوین در مهندسی برق، کامپیوتر، مکانیک و مکاترونیک در ایران و جهان اسلام، کرج. دسترسی در آدرس: https://civilica.com/doc/1245823
رحیمی، بهاره؛ عسگری، بهار؛ قبائی آرانی، مصطفی؛ مائین، مهرداد (1395). الگوریتم‎های تأمین منابع مبتنی برSLA، سومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی. دسترسی در آدرس: https://civilica.com/doc/557504
رضا زاده، آرش؛ داوری، علی (1393). مدلسازی معادلات ساختاری با نرمافزار PLS. تهران. سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
غدیری، زهرا؛ نبی الهی، اکبر (1398). مروری بر پژوهش‌های مرتبط با فرایند مدیریت سطح خدمات مبتنی بر چارچوب ITIL، پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت، تهران.
Alam, N., Gupta, L. & Zameni, A. (2019). Fintech and Islamic Finance Digitalization, Development and Disruption .(1st ed. 2019.). Springer International Publishing.DOI: 10.1007/978-3-030-24666-2_1
Asma, K. (2020). A Blockchain-Based Smart Contract System for Healthcare Management. Electronics, 9, 94. 10.3390/electronics9010094.
Azham, A., Abdullah, A., Ruzaini, K., Ngah, A., Bakar, L., Muhamad, T., Rostan & Z. (2020). Adopting of Service Level Agreement (SLA) in enhancing the quality of IT hardware service support.
Bartoletti, M, & Pompianu, L. (2017).  An Empirical Analysis of Smart Contracts: Platforms, Applications, and Design Patterns. In: Brenner M. et al. (eds) Financial Cryptography and Data Security. FC 2017. Lecture Notes in Computer Science, vol 10323. Springer, Cham. Available at: https://doi.org/10.1007/978-3-319-70278-0_31.
Biswas, N.K, Banerjee, S., Biswas, U., Ghosh, U. (2021). An approach towards development of new linear regression prediction model for reduced energy consumption and SLA violation in the domain of green cloud computing. Sustainable Energy Technologies and Assessments, 45. https://doi.org/10.1016/j.seta.2021.101087.
Boogaard, K. (2018). A model-driven approach to smart contract development. (Master's  thesis).
Casola, V., et al. (2020)). Security-Aware Deployment Optimization of Cloud–Edge Systems in Industrial IoT. IEEE Internet of Things Journal, 8(16), 12724-12733.
Corbin, J., & Strauss, A. (2008). Basics of qualitative research (3rd ed.): Techniques and procedures for developing grounded theory. SAGE Publications, Inc. https://dx.doi.org/10.4135/9781452230153
Elhüseyni M, Tamer Ünal A. (2021). An integrated heuristic and mathematical modelling method to optimize vehicle maintenance schedule under single dead-end track parking and service level agreement. Computers & Operations Research, 132. https://doi.org/10.1016/j.cor.2021.105261.
Fan, Y., Wang, Ch., Zhang, B., Gu, Sh., Wu, W., Du, D. (2020). Data placement in distributed data centers for improved SLA and network cost. Journal of Parallel and Distributed Computing, 146, 189-200. https://doi.org/10.1016/j.jpdc.2020.07.006.
Feng, T., Chai, X., Yu, Y. and Liu, Y. (2019). Smart contract model for complex reality transaction, International Journal of Crowd Science, 3(2), 184–197.
Heidari S, Buyya R. (2019). Quality of Service (QoS)-driven resource provisioning for large-scale graph processing in cloud computing environments: Graph Processing-as-a-Service (GPaaS). Future Generation Computer Systems, 96. https://doi.org/10.1016/j.future.2019.02.048.
Khatoon, A. (2020). A blockchain-based smart contract system for healthcare management. Electronics, 9(1), 94.
Konstantinos, P.V., González, R.S., Dimolitsas, I., Dechouniotis, D., Ferrer, A.J. and Papavassiliou, S. (2019). Collaborative SLA and reputation-based trust management in cloud federations. Future Generation Computer Systems, 100, 498-512. ISSN 0167-739X,https://doi.org/10.1016/j.future.2019.05.030.
Koulu R. (2016). Blockchains and Online Dispute Resolution: Smart Contracts as an Alternative to Enforcement. Available at: https://10.2966/scrip.130116.40.
Lavanya m, Shanthi B, Saravanan S.(2020)."Multi objective task scheduling algorithm based on SLA and processing time suitable for cloud environment."Computer Communications, 151, 183-195. https://doi.org/10.1016/j.comcom.2019.12.050.
Liu, Ch., (2021). Sales price and service level on a dedicated online service platform: the dynamics under competing reference quality (May 8, 2021). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3841835
Mashhadi Moghaddam, S., O’Sullivan, M., Unsworth, Ch., Fotuhi Piraghaj, S, Walker C. (2021). Metrics for improving the management of Cloud environments — Load balancing using measures of Quality of Service, Service Level Agreement Violations and energy consumption. Future Generation Computer Systems, 123, 142-155.
Massey, W.V., Meyer, B.B. and Naylor, A.H. (2013). Toward a grounded theory of self-regulation in mixed martial arts. Psychology of Sport and Exercise, 14 (1), 12-20.
Pinheiro, P., Cavique, L. (2021). Regular sports services: Dataset of demographic, frequency and service level agreement. Data Brief. 2021 Apr 20; 36:107054. doi: 10.1016/j.dib.2021.107054. PMID: 33997199; PMCID: PMC8100056.
Piparo, T.L., Hodosi, G. and Rusu, L. (2021). Service-Level Agreement Negotiation in Cloud Computing Buying Organizations. International Journal of Innovation in the Digital Economy (IJIDE) 12 (3), 1-16.
Rouhani, S.  and Deters, R. (2019). Security, performance, and applications of smart contracts: a systematic survey, IEEE Access, 7, 50759–50779.
Sendhil Kumar, K.S, Jaisankar, N. (2020). An automated resource management framework for minimizing SLA violations and negotiation in collaborative cloud. International Journal of Cognitive Computing in Engineering, 1, 27-35. https://doi.org/10.1016/j.ijcce.2020.09.001.
Tesnim, A., Kei-Léo, B. (2018). Formal verification of smart contracts based on users and blockchain behaviors models. IRT SystemX, Paris-Saclay, France. DOI: 10.1109/NTMS.2018.8328737
Tharaka, H.., Ylianttilaa, M., & Madhusanka, L. (2021). Survey on blockchain based smart contracts: Applications, opportunities and challenges. Journal of Network and ComputerApplications, 177, 102857. https://doi.org/10.1002/cpe.5800
Tong, Z., et al. (2021). DDMTS: A novel dynamic load balancing scheduling scheme under SLA constraints in cloud computing. Journal of Parallel and Distributed Computing, 149, 138-148.
Ullah, F. and Al-Turjman, F. (2021). A conceptual framework for blockchain smart contract adoption to manage real estate deals in smart cities. Neural Computing and Applications, 1-22. DOI:10.1007/s00521-021-05800-6
Werts, C.E., Linn, R.L., Jöreskog, K.G. (1974). Intraclass Reliability Estimates: Testing Structural Assumptions. Educational and Psychological Measurement, 34(1), 25-33. doi:10.1177/001316447403400104
Yaghoubi, M.A., Maroosi, A. (2020). Simulation and modeling of an improved multi-verse optimization algorithm for QoS-aware web service composition with service level agreements in the cloud environments. Simulation Modelling Practice and Theory, 103. https://doi.org/10.1016/j.simpat.2020.102090.
Yakubu, I. & Musa, Z. & Muhammed, L. & Ja’afaru, B. & Shittu, F. & Matinja, Z. (2020). Service Level Agreement Violation Preventive Task Scheduling for Quality of Service Delivery in Cloud Computing Environment. Procedia Computer Science, 178, 375-385. 10.1016/j.procs.2020.11.039.
Zheng, Z, Xie, S, Dai, H., Chen, W., Chen, X, Weng, J., & Imran, M. (2020). An overview on smart contracts: Challenges, advances and platforms. Future Generation Computer Systems, 105, 475–491. doi:10.1016/j.future.2019.12.019 Available at:. https://10.1016/j.future.2019.12.019.
 • تاریخ دریافت: 06 شهریور 1400
 • تاریخ بازنگری: 24 دی 1400
 • تاریخ پذیرش: 25 اسفند 1400