اهداف و چشم انداز

هدف اصلی نشریه مدیریت اطلاعات، انتشار نتایج پژوهش‌ها، آرا و اندیشه‌های فرهیختگان در زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی، حقوقی، سازمانی، انسانی، و فنیِ اطلاعات و فناوری اطلاعات است. فصلنامه علمی و پژوهشی مدیریت اطلاعات گزارش‌های مربوط به پژوهش‌ها به‌ویژه پژوهش‌های دانشجویان و پدیدآوران جوان در حوزه‌های مدیریت اطلاعات، مدیریت دانش، فناوری اطلاعات، مدیریت فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات، مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی و ... را با رویکردهای علمی رشته های مرتبط با اطلاعات اعم از: اخلاق، مدیریت رسانه، ارتباطات، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، زبان شناسی، علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر و جامعه اطلاعاتی منتشر می‌سازد.