سیاست‌گذاری اطلاعاتی برای کتابخانه‌‌های عمومی در فرایند جهانی‌شدن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش‏شناسی، نهاد کتابخانه‏های عمومی کشور، کرمان، ایران

10.22034/aimj.2022.156553

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی سیاست‌گذاری اطلاعاتی کتابخانه‌‌های عمومی در ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در فرایند جهانی‏شدن اجرا شده است. روش پژوهش، پیمایشی ـ تحلیلی و ابزار آن پرسش‎نامه محقق‌ساخته است. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان کارشناسی ‌ارشد دانشگاه آزاد اسلامی کرمان و آشنا به فعالیت کتابخانه به تعداد 3862 نفر است که از بین آنها به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی و بر اساس فرمول کوکران 350 نفر برای حجم نمونه انتخاب شد. بر اساس یافته‌ها، کتابخانه‌های عمومی برای سیاست‌گذاری در ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، به تنظیم برنامه‌های خود متناسب با راهبردهای جهانی‌ شدن نیاز دارند. انجام کارهای تخصصی در تقویت توانایی هم‌گامی با جهانی ‌شدن نقش مهمی دارد. کارهایی مانند برگزاری کارگاه‌های تخصصی، تقویت باورهای فرهنگی، استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی، سازمان‌دهی اطلاعات تخصصی، تقویت پایه‌های دموکراسی، تعامل با رسانه‌ها، مشارکت شهروندان، تعامل با جامعه و خانواده، آشنایی بهتر با شبکه‌های اجتماعی، مسائل زیست‌محیطی، برنامه‌های فرهنگی، گسترش همکاری‌های اجتماعی، تولید کتاب‌شناسی‌های موضوعی، فهرستگان‌های منطقه‌ای، تفاهم‌نامه‌های حق ‌مؤلف، استفاده از ابزارهای فناوری هوشمند و آموزش کتابداران و متخصصان علم، در برنامه‌های جهانی ‌شدن کتابخانه‌های عمومی  نقش مهمی دارد. نتایج پژوهش نشان داد که جهانی‌ شدن‌ پدیده‌ای‌ چندبُعدی‌ است‌ و ابعاد متعددی از زندگی‌ بشر‌ را تحت‏‌تأثیر خود قرار می‌دهد. جنبه‌های متعدد جهانی‌ شدن‌، در یک دیدگاه کلان بر سه‌ ب‍ُعد اقتصادی‌، سیاسی‌ و فرهنگی‌ مبتنی‌ است. در این پژوهش مشخص شد که تمامی ابعاد جهانی‌ شدن از حد متوسط بالاتر هستند. از این رو، کتابخانه‌ها شرایط مناسبی برای هماهنگی با فرایند جهانی ‌شدن دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Information Policy-making for Public Libraries in the Process of Globalization

نویسندگان [English]

 • Fariborz Doroudi 1
 • Tahereh Firoozabadi 2

1 Assistant Prof., Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IranDoc), Tehran, Iran

2 MSc., Department of Knowledge and Information Science, Iran Public Libraries Foundation, Kerman, Iran

چکیده [English]

The purpose of research is to inform information policy of public libraries in economic, political and cultural dimensions in the process of globalization. The research method is survey-analytical. The research tool is a researcher-made questionnaire. The statistical population of the study is all undergraduate students of Islamic Azad University, Kerman branch 3862 people. Sampling is by stratified random method. The sample size according to Cochran's formula is 350 people. The findings show that public libraries need to make policies in economic, political and cultural dimensions to tailor their programs to globalization strategies.  Doing specialized work plays an important role in strengthening the ability to keep up with globalization  Activities such as: holding specialized workshops, strengthening cultural beliefs, using information and communication technologies, using databases, organizing specialized information, strengthening the foundations of democracy, Interaction with the media, citizen participation, interaction with society And family, better familiarity with social media, environmental issues, cultural programs, expanding social collaborations, producing subject  bibliographies, regional union-catalogs, copyright agreements, using smart technology tools, and educating librarians and information professionals play an important role in globalization programs of public libraries. The results showed that globalization is a multidimensional phenomenon; Globalization affects many aspects of human life. Numerous aspects of globalization are broadly based on three dimensions: economic, political, and cultural. In this study, it was found that all dimensions of globalization are above average.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Economic dimensions
 • Political dimensions
 • Cultural dimensions
 • Information policy-making
 • Globalization
 • Public libraries
Aazami, M., & Yousefzadeh, E. (2011). Globalization challenges and opportunities for developing countries: Iranian Academic Libraries Approach. In 2nd International Conference on Society and Information Technologies (ICSIT 2011), to be held in Orlando, USA, on March 27th-30th.
Abbas, K. D. (2010). Globalization and Libraries: The Need for Paradigm Shift in Nigerian Library and Information Environment. Trends in Information Management, 6(2).
Abdullahi, I. (2015). Globalization and Library and Information Science: Ethical Challenges. In Human Rights and Ethics: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications (pp. 1300-1308). IGI Global.
Adetayo, A. J., Asiru, M. A., & Omolabi, I. B. (2021). Building Ambidexterity in Libraries: Role of competitive intelligence. Library Philosophy and Practice (e-journal). 5763. https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/5763
Ancona, G. (2020). Communication in the times of globalization. security in smartphone communication at the times of the Web 3.0. Redefining Community in Intercultural Context, 9(1), 304-308.
Ani, O. E., Atseye, E. U., & Esin, J. E. (2005). Issues and challenges of globalization of library services in Nigeria in the 21st century. Information Development, 21(3), 193-201.
Anis, S. N. M., Rasli, A. M., & Hashim, N. H. (2016). Through the looking glass: Enhancing Public University Librarians’ entrepreneurial competencies in facing the impact of globalization (Conceptual Paper). International Review of Management and Marketing, 6(4S), 70-79.
Anttiroiko, A. V., & Savolainen, R. (2007). New premises of public library strategies in the age of globalization. In Advances in library administration and organization. Bingley: Emerald Group Publishing Limited.
Araslanova, S. S. (2015). Globalization and Its Impact on Libraries. Vestnik Bashkirskogo Universiteta, 20(2).
Ayo-Olafare, F. R. (2020). Global trends and emerging technologies in libraries and information science. Library Philosophy and Practice, 1-13.
Babieva, N. A., Klyuchenko, T. I., & Dresher, Y. N. (2018). Distance library education in the era of globalization and information technologies: The experience and prospects. Scientific and Technical Libraries, (6), 95-103.
Bakare Dr, O. D., & Bakare Dr, B. M. (2021). Global Technological Trend in Academic Libraries. Information & Media Studies (FIMS).
Branstetter, L. G., Glennon, B., & Jensen, J. B. (2019). The IT Revolution and the Globalization of R&D. Innovation Policy and the Economy, 19(1), 1-37.
Echezona, R. I., Ezema, I. J., & Asogwa, B. E. (2009). Globalization, information revolution and Higher Education in Nigeria: The challenging roles of Library Professionals. International Journal of Library and information science, 1(6), 074-081.
Ergashev, I., & Farxodjonova, N. (2020). Integration of national culture in the process of globalization. Journal of Critical Reviews, 7(2), 477.
Gamit, R. M. (2018). Role of academic libraries in the Human Resource Development and Information and Communication Technological Environment: An Overview. International Peer Reviewed Refereed Journal, 5(4), 57-69.
Hussain, A. (2019). Industrial revolution 4.0: implication to libraries and librarians. Library Hi Tech News, 37(1), 1-5.
Ignatow, G. (2011). What has globalization done to developing countries’ public libraries?. International Sociology, 26(6), 746-768.
Jyoti, D.(2021). Information and Communication Technology (ICT) and Globalization. International Journal of Innovative Science and Research Technology, 6(5), 224-226. 
Khatun, R. (2019). Rapidly Changing Globalized Economy and its Impact on Education in the Era of Globalization. Res. Rev. Int. J. Multidiscip, 4(6), 1197-1200.
Kinengyere, A. A. (2008). Globalization challenges of medical education library services in Uganda. In: World Library and Information Congress: 74th IFLA General Conference and Council (10-14 August, Québec, Canada). Available: http://www.ifla.org/IV/ifla74/index.htm
LaFond, D. M. (2004). Library capacity building in Africa or the exportation of technolust? Discerning partnership models and revitalization efforts in the age of globalization. The Reference Librarian, 42(87-88), 209-272.
Laugesen, A. (2014). UNESCO and the Globalization of the Public Library Idea, 1948 to 1965. Library & Information History, 30(1), 1-19.
Lo, P., Allard, B., Wang, N., & Chiu, D. K. (2020). Servant leadership theory in practice: North America’s leading public libraries. Journal of Librarianship and Information Science, 52(1), 249-270.
Luckert, Y., & Carpenter, L. I. (2019). Perspectives on Globalization of American Libraries. In: The Globalized Library: American Academic Libraries and International Students, Collections and Practices. Chicago, IL: ACRL, 2019
Mackenzie, C. (2020). A global vision for libraries. FYI: the Journal for the School Information Professional, 24(2), 4-6.
Madge, B., & Plutchak, T. S. (2005). The increasing globalization of health librarianship: a brief survey of international trends and activities. Health Information & Libraries Journal, 22, 20-30.
Mardonov, S., Khodjamkulov, U., Botirova, S., & Shermatova, U. (2020). The need to educate young people with the spirit of patriotism in the Context of globalization. Journal of Critical Reviews, 7(12), 166-169.
MI, F. B. (2018). GLOBALIZATION: Evolution and Consequences in Libraries. International Journal of Research and Analytical Reviews (IJRAR), 5(4), 649-655.
Mittal, A. (2017). Emerging Technologies and their Impact on the Libraries. Indian Journal of Science and Technology, 10(31), 1-4.
Okonedo, S., Amusa, O. I., Bakare, O. D., Bamigboye, O. B., & Alawiye, M. K. (2014). ICT influence on globalization of library and information services delivery in academic libraries in South West, Nigeria. In Information and Knowledge Management, 4(12), 205-212.
Osunkoya, M. Y., & Arilesere, J. I. (2016). Globalization and information access tools: the way forward for libraries. Lagos Journal of Library and Information Science, 5(1-2), 73-83.
Penin, L., Staszowski, E., Bruce, J., Adams, B., & Amatulllo, M. (2019). Public Libraries as Engines of Democracy: A research and pedagogical case study on design for re-entry. Nordes, (8), 1-10.
Pinto, L. G., & Ochôa, P. (2017). Public libraries' contribution to Sustainable Development Goals: gathering evidences and evaluating practices. in: IFLA WLIC 2017 (23 August, Wrocław, Poland).
Saarti, J., & Balagué, N. (2020). Comparing the risk management approaches and practices at two European academic libraries. Qualitative and Quantitative Methods in Libraries, 9(2), 257-270.
Sanja, K.P. & Mohamed Haneefa, K. ( 2021). Service Quality of Special Libraries in Kerala, India. DESIDOC Journal of Library & Information Technology, 41(2), 75-81.
Streatfield, D., Abisla, R., Bunescu, V., Chiranov, M., Garroux, C., Maister, A., ... & Rae-Scott, S. (2019). Innovative impact planning and assessment through global libraries: Sustaining innovation during a time of transition. Performance Measurement and Metrics, 20(2), 74-84.
Waugh, C. (2014). Information Seeking in a Global Context. The Creeping Influence of Economic Globalization & Corporatization: Neoliberal Discourse in Canadian Academic Libraries. In Proceedings of the Annual Conference of CAIS/Actes du congrès annuel de l'ACSI.
Witt, S. (2013). Merchants of light: The Paris Library School, internationalism, and the globalization of a profession. The Library Quarterly, 83(2), 131-151.
Witt, S. (2014). Agents of change: The rise of international librarianship and the age of globalization. Library Trends, 62(3), 504-518.
Yar’adua, K. I. (2021). The Role of Electronic Information Resources in Academic Libraries of Katsina State, Nigeria for National Development. Emperor International Journal of Library and Information Technology Research, 1(2).
 • تاریخ دریافت: 23 آذر 1400
 • تاریخ بازنگری: 24 فروردین 1401
 • تاریخ پذیرش: 15 شهریور 1401