بهینه‌سازی سایت کتابخانه برای موتورهای جست‎وجو از طریق فناوری واقعیت افزوده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناس ارزشیابی مراکز تحقیقاتی، معاونت تحقیقات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

10.22034/aimj.2022.159229

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی میزان اثرگذاری استفاده از فناوری واقعیت افزوده در وب‏سایت کتابخانه دانشگاهی بر بهبود سئوی سایت کتابخانه است. این پژوهش، در زمره پژوهش‌های کاربردی ـ توسعه‌ای قرار می‌گیرد. برای پاسخ به پرسش نخست پژوهش، از روش مطالعات کتابخانه‌ای و تحلیل محتوای کمّی استفاده شد. برای پاسخ به پرسش دوم، از روش پیمایشی و پرسش‌نامه و برای پاسخ به پرسش سوم، از پیمایش تجربی، پیش‌آزمون و پس‌آزمون بهره برده شد. ابتدا 12 مؤلفه به‌عنوان مؤلفه‌های اصلی سئوی سایت‎های کتابخانه‌ای، از مطالعه متون استخراج شد. در مرحله دوم، 7 مؤلفه اصلی تأثیرپذیر، از محتوای واقعیت افزوده تعیین شد و برای آزمودن میزان تأثیر محتوای واقعیت افزوده بر سئو، کتابخانه‌ای انتخاب شد. نتیجه استفاده از واقعیت افزوده بر رؤیت‎پذیری آن، نشان داد که رتبه سایت کتابخانه منتخب، در بازیابی گوگل در مدت یک ماه، به‌طور متوسط (بدون تبلیغ و اطلاع‌رسانی‌های عمده) 60 درصد بهبود داشته است که می‌تواند بر اساس دو مؤلفه تعداد بازدیدکنندگان با افزایش تقریبی 98 درصد و مدت زمان حضور کاربران در سایت با افزایش تقریبی 120 درصد توجیه شود. آزمایش استقرار محتوای مبتنی بر واقعیت افزوده نیز در وب‏سایت کتابخانه نشان داد که رتبه گوگل سایت کتابخانه به میزان 60 درصد بهبود پیدا کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Optimizing the Library Site for Search Engines through Augmented Reality Technology

نویسندگان [English]

  • Mahshid Eltemasi 1
  • Masoumeh Eltemasi 2

1 Assistant Prof., Department of Information Science and Epistemology, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Evaluation Expert of Research Centers, Vice President of Research of the Ministry of Health, Medical Treatment and Education

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effectiveness of using augmented reality technology in the specialized library website on improving the SEO of the library site. The research is considered as an applied-developmental research. Question 1 using library studies and quantitative content analysis (Two automatic analysis tools "SEO timer" and "SEO check-up site" were played), question 2, survey and questionnaire, question 3, experimental survey, pre-test and post-test. First, 12 components were extracted as the main components of library SEO. In the second stage, 7 main components of augmented reality content were identified and then a library was selected to test the impact of augmented reality content on SEO. The result of using augmented reality on its visibility showed that the library site's ranking in Google retrieval has improved by an average of 60% in one month (without major advertisements and notifications), which can be based on two components: the number of visitors with an increase of approximately 98 % And the duration of users' presence on the site should be justified by an approximate increase of 120%. According to SEO experts and augmented reality experts and librarians, the use of augmented reality technology can be effective in improving some SEO-related items, and the test of establishing augmented reality-based content on the library's website also showed that google rank of library site improved by 60%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • SEO
  • Augmented Reality (AR)
  • Library Website
  • Specialized Library
  • Google Rankings
 
اصنافی، امیر رضا؛ ارشدی، هما؛ پیری، زهرا؛ صفارزاده، سارا و میرزایی، مریم (1392). بررسی وضعیت وب سایت های کتابخانه های دانشکده ای و پژوهشکده ای در دانشگاه شهید بهشتی. دانش شناسی، 6(21)، 23-42.

اکبری داریان، سعیده (1401). اقدام پژوهی در اپک سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. پردازش و مدیریت اطلاعات، 37(3)، 839-864.

دانایی، سحر؛ صنعت جو، اعظم؛ بهزادی، حسن (۱۳۹۷). سنجش میزان رعایت مؤلفه‌های بهینه‌سازی صفحات برای موتورهای کاوش (سئو)، در وبگاه‌ کتابخانه‌های دانشگاهی ‌ایران و رابطه آن با رؤیت‌پذیری و رتبهآنها در نتایج بازیابی. پایان نامه‌ کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

درودی، فریبرز؛ فرهودی، فائزه (1387). تأثیر استفاده از فناوری واقعیت مجازی در فعالیت‌ها و فرایندهای حرفه‌ای کتابداری و اطلاع‌رسانی. فصلنامه کتاب، 19(4)، 109-124.

دلیلی اصل، ملیحه (1398). مطالعه فناوری واقعیت افزوده در کتابخانه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ‌ایران. رساله دکتری، دانشگاه پیام نور خراسان رضوی مرکز مشهد.

علیخانی، پرستو؛ رضائی زاده، مرتضی؛ حاجی زین العابدینی، محسن و وحیدی اصل، مجتبی (1397). شناسایی ابعاد تأثیرگذاری فناوری واقعیت افزوده بر خدمات کتابخانه‌ای. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی، 8 (2): 355-370.

فرج پهلو، عبدالحسین و صابری، مریم (1384). ویژگی های ساختاری و محتوایی صفحات خانگی کتابخانه های دانشگاهی ایران در مقایسه با صفحات خانگی کتابخانه های دانشگاهی کشورهای آریکا، کانادا و استرالیا. پردازش و مدیریت اطلاعات، 46(2).

قنبرپور، سولماز (1393). نیازسنجی و امکان‌سنجی به‌کارگیری فناوری واقعیت افزوده در کتابخانه‌های دانشگاهی: دیدگاه متخصصان شاغل در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اطلاعات، دانشکده علوم تربتی و روان شناسی دانشگاه الزهرا.

کهزادی سیف‌آباد، معصومه؛ شایگان فرد، محمد جواد (1398). تحلیلی بر تأثیر سئو روی رتبه وب‌سایت دانشگاه‌ها. پژوهش‌نامه پردازش و مدیریت اطلاعات، ۳۴(۴)، 1799- ۱۸۲۲. 

نجفی کانی، علی اکبر (1380). اهمیت اینترنت در توسعه روستایی و کشاورزی. سپهر. 10(38)، 19-21.
 
Ahlers, K. H., Kramer, A., Breen, D. E., Chevalier, P. Y., Crampton, C., Rose, E., & Greer, D. (1995). Distributed augmented reality for collaborative design applications. Computer Graphics Forum, 14(3), 3-14. doi.org/10.1111/j.1467-8659.1995.cgf143_0003.x.
Arroyo-Vazquez, N. (2016). Experiences of augmented reality in libraries: State of the issue. BidTextos Universitaris De Biblioteconomia I Documentacio, 36. doi.org/10.1344/BiD2016.36.4.
Askey, D., & Arlitsch, K. (2014). Heeding the signals: Applying web best practices when Google recommends. Journal of Library Administration, 55(1), 49-59.
Azuma, R., Baillot, Y., Behringer, R., Feiner, S., Julier, S., & MacIntyre, B. (2001). Recent advances in augmented reality. Naval Research Lab Washington DC.
Carmigniani, J., & Furht, B. (2011). Augmented reality: An overview. In Handbook of augmented reality, Springer New York.
Chen, C. M., & Tsai, Y. N. (2012). Interactive augmented reality system for enhancing library instruction in elementary schools. Computers & Education, 59(2), 638-652. doi.org/10.1016/j.compedu.2012.03.001.
Craig, A. B. (2013). Understanding augmented reality. Elsevier. Davies, D )2018 (. Things You Must Know About Google’s 200 Ranking Factors. Search engine Journal (SEJ). Retrieved from https://www.searchenginejournal.com/google-200-ranking-factors-facts/265085/#close (accessed May 6, 2021)
Dickinson, Z., & Smit, M. (2015). Being where the people are: The challenges and benefits of search engine visibility for public libraries. Library Hi Tech News, 32(10), 11-15. https://doi.org/10.1108/lhtn-08-2015-0055
Fahimnia, F., & M. Eltemasi. (2021). Comparative analysis of Iranian medical academic libraries websites the base Google SEO component. The Journal of Academic Librarianship, 47 (4), 102354. https://doi.org/10.1016/j.acalib.2021.102354
Gudivada, V.N. & Rao, D. (2015). Understanding search engine optimization. Computer, 48(10), 67-76.
Hahn, J. (2012). Mobile augmented reality applications for library services. New Library World, 113(9/10), 429-438.
Huang, T. C., Shu, Y., Yeh, T. C, & Zeng, P. Y. (2016). Get lost in the library? An innovative application of augmented reality and indoor positioning technologies. The Electronic Library, 34(1), 99-115. doi.org/10.1108/EL-08-2014-0148.
Johnson, L., Smith, R., Levine, A., & Haywood, K., (2010). 2010 horizon report: K-12 edition. Austin, Texas: The New Media Consortium.
Kaur, S., Kaur, K., & Kaur, P. (2016). An empirical performance evaluation of universities website. International Journal of Computer Applications, 146(15), 10-16.
Krrabaj, S., Baxhaku, F., & Sadrijaj, D. (2017). Investigating search engine optimization techniques for effective ranking: A case study of an educational site. 2017 6th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO). https://doi.org/10.1109/meco.2017.7977137
Lemos, J. Y., & Joshi, A. R. (2017). Search engine optimization to enhance user interaction. 2017 International Conference on I-SMAC (IoT in Social, Mobile, Analytics and Cloud) (I-SMAC). https://doi.org/10.1109/i-smac.2017.8058379
Manek, F. S., Reddy, A. J., Panchal, V., & Pinjarkar, V. (2017). Hybrid crawling for time-based personalized web search ranking. 2017 International conference of Electronics, Communication and Aerospace Technology (ICECA). https://doi.org/10.1109/iceca.2017.8203681
Massis, B. (2015). "Using virtual and augmented reality in the library", New Library World, 116(11/12), 796-799.
Nguyen, T. T. L. (2015). Improve search engine optimization. Bachelore Thesis, Lahti University of Applied Science, Finland.
Noruzi, A. (2005). Web Impact Factors for Iranian Universities. Webology, 2(1).Retrieved July 5, 2020, from http://www.webology.org/2005/v2n1/a11.html
Onaifo, D., & D. Rasmussen. (2013). Increasing libraries’ content findability on the web with search engine optimization. Library Hi Tech, 31 (1),87-108.
Oyelude, A.A. (2017). "Virtual and augmented reality in libraries and the education sector", Library Hi Tech News, 34(4), 1-4.
Patel, N. (2020, January 23). How to show up on the first page of Google (Even if you’re a nobody). Retrieved June 9, 2020, from https://neilpatel.com/blog/first-page-google/
Saha, I., & Paul, B. (2018). Research submission: Some technicalities and vital links. Medical Journal Armed Forces India, 74(2), 165-168.
Shatte, A.; Holdsworth, J.; Lee, I.(2014) Mobile augmented reality based context-aware library management system.Expert systems with Applications, 41(5), 2174-2185.
Siltanen, S. (2012). Theory and application of marker-based augmented reality. JULKAISIJA – UTGIVARE – Publisher.
Vállez, M., & A. Ventura. (2020). Analysis of the SEO visibility of university libraries and how they impact the web visibility of their universities. The Journal of Academic Librarianship, 46 (4), 102171. https://doi.org/10.1016/j.acalib.2020.102171
Wu, H. K., Lee, S. W. Y., Chang, H. Y., & Liang, J. C. (2013). Current status, opportunities and challenges of augmented reality in education. Computers & Education, 62, 41-49. doi.org/10.1016/j.compedu.2012.10.024.
Yuen, S., Yaoyuneyong, G., & Johnson, E. (2011). Augmented reality: An overview and five directions for AR in education. Journal of Educational Technology Development and Exchange, 4(1), 119-140. doi.org/ 10.18785/je
  • تاریخ دریافت: 01 خرداد 1401
  • تاریخ پذیرش: 12 مهر 1401